Príspevok na dochádzku za prácou poskytuje úrad práce sociálnych vecí a rodiny mesačne na úhradu časti cestovných výdavkov na dochádzku z miesta trvalého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu zamestnanca do miesta výkonu zamestnania uvedeného v pracovnej zmluve zamestnanca a späť. Príspevok na dochádzku za prácou sa poskytuje zamestnancovi najviac počas šiestich mesiacov od jeho nástupu do zamestnania. Príspevok na dochádzku za prácou sa môže opätovne poskytnúť po uplynutí dvoch rokov od ukončenia obdobia jeho poskytovania. Príspevok na dochádzku za prácou poskytuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého evidencii uchádzačov o zamestnanie bol zamestnanec vedený, do 30 kalendárnych dní od preukázania trvania zamestnania.

Kto môže žiadať o príspevok na dochádzku za prácou:
O príspevok na dochádzku za prácou môže požiadať zamestnanec, ktorý bol uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace a ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu vzniku pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu okrem pracovnoprávneho vzťahu založeného dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ak o príspevok na dochádzku za prácou písomne požiada najneskôr do jedného mesiaca od nástupu do zamestnania.  Príspevok sa neposkytuje zamestnancovi, ktorý dochádza z miesta trvalého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu do miesta výkonu zamestnania uvedeného v pracovnej zmluve v rámci jednej obce alebo zamestnancovi, ktorého miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu je od miesta výkonu zamestnania vzdialené menej ako 5 km.

Výška príspevku na dochádzku za prácou:
Výška príspevku na dochádzku sa poskytuje v sume preukázaných cestovných výdavkov najviac 135,00 € mesačne v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania alebo miesta prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti od miesta trvalého pobytu alebo od miesta prechodného pobytu zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby.

Výška príspevku na dochádzku za prácou za kalendárny mesiac v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania od miesta trvalého pobytu alebo od miesta prechodného pobytu zamestnanca pri vzdialenosti:

a) od 5 km do 10 km je najviac 19 eur,
b) od 11 km do 20 km je najviac 33 eur,
c) od 21 km do 30 km je najviac 51 eur,
d) od 31 km do 40 km je najviac 68 eur,
e) od 41 km do 50 km je najviac 72 eur,
f) od 51 km do 60 km je najviac 88 eur,
g) od 61 km do 80 km je najviac 96 eur,
h) od 81 km do 100 km je najviac 116 eur,
i) od 101 km do 200 km je najviac 130 eur,
j) nad 200 km je najviac 135 eur.

Preukázané cestovné nákladov v prípade dochádzky z miesta trvalého alebo prechodného pobytu do miesta výkonu zamestnania alebo do miesta prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti a späť autobusovou, mestskou hromadnou, medzimestskou autobusovou dopravou, medzinárodnou autobusovou dopravou či vlakovou dopravou (expresný vlak, Euro City, Inter City – 2. trieda, aj s možnosťou zakúpenia si miestenky) sú predložené cestovné lístky z miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu do miesta výkonu zamestnania alebo do miesta prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti a späť. Akceptujú sa jednorazové cestovné lístky, cestovné lístky zakúpené cez internet, elektronické mobilné internetové lístky (preukazujú sa vytlačeným dokladom), SMS lístky (preukazujú sa daňovým dokladom) i predplatné cestovné lístky, ktoré slúžia ako platné cestovné lístky na dopravu hromadnými dopravnými prostriedkami na predplatené časové obdobie (týždenník, mesačník) a pod. Medzi hromadné dopravné prostriedky nepatrí taxislužba ani osobné motorové vozidlo.

Na cestovných lístkoch musí byť vyznačený dátum kúpy cestovného lístka, ak je totožný s dátumom uskutočnenej cesty do miesta výkonu zamestnania alebo do miesta prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti a späť alebo dátum uskutočnenej cesty do miesta výkonu zamestnania alebo do miesta prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti a späť, prípadne obdobie platnosti cestovného lístka.

Ako vybavím príspevok na dochádzku za prácou:
Žiadosť o príspevok na dochádzku za prácou sa podáva písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu občana.
čítaj viac … 

Žiadosť o poskytnutie príspevku na dochádzku za prácou
Potvrdenie zamestnávateľa preukazujúce miesto výkonu zamestnania
Potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru zamestnanca
Čestné vyhlásenie o počte absolvovaných ciest
Poučenie o príspevku na dochádzku za prácou

Legislatíva:
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 376/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon č. 96/2013 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 106/2013 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov