Náhradu časti cestovných výdavkov poskytuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (§ 32 ods. 12 písm. d) pri cestovných výdavkov, ktoré súvisia s absolvovaním vstupného pohovoru alebo výberového konania u zamestnávateľa alebo s účasťou na skupinovom sprostredkovaní zamestnania, ktoré organizuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na území Slovenskej republiky pre zamestnávateľa alebo pre zamestnávateľa z členského štátu Európskej únie. Cestovné výdavky uchádzača o zamestnanie sú výdavky na cestovné hromadnými dopravnými prostriedkami z miesta trvalého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu do miesta konania vstupného pohovoru alebo výberového konania a späť. Uchádzač o zamestnanie prechodný pobyt dokladuje úradným potvrdením o prechodnom pobyte vydaným obecným úradom alebo príslušným oddelením Policajného zboru Slovenskej republiky.

Za hromadný dopravný prostriedok sa považuje miestna hromadná doprava, medzimestská autobusová doprava, medzinárodná autobusová doprava z miesta trvalého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu, a ak z miesta trvalého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu nepremávajú hromadné dopravné prostriedky, z miesta s dostupnosťou k hromadným dopravným prostriedkom do miesta konania vstupného pohovoru, výberového konania alebo skupinového sprostredkovania zamestnania, ktoré organizuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na území Slovenskej republiky pre zamestnávateľa alebo pre zamestnávateľa z členského štátu Európskej únie, a späť.

Kto môže žiadať o príspevok na náhradu časti cestovných výdavkov:
Uchádzač o zamestnanie evidovaný na miestne príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý:

  • absolvuje vstupný pohovor alebo výberové konanie u zamestnávateľa alebo
  • sa zúčastní na skupinovom sprostredkovaní zamestnania, ktoré organizuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na území Slovenskej republiky pre zamestnávateľa alebo pre zamestnávateľa z členského štátu Európskej únie.

Výška príspevku na náhradu časti cestovných výdavkov:
Uchádzačovi o zamestnanie sa uhrádzajú cestovné výdavky iba v prípade, ak prevyšujú sumu 4,00 €. Náhrada časti cestovných výdavkov sa poskytuje vo výške 70% z preukázaných cestovných výdavkov, najviac v sume 35,00 € v úhrne za všetky cesty uskutočnené v kalendárnom mesiaci.

Ako vybavím príspevok na náhradu časti cestovných výdavkov:
Žiadosť o príspevok na náhradu časti cestovných výdavkov, ktoré súvisia s absolvovaním vstupného pohovoru alebo výberového konania u zamestnávateľa sa podáva písomne na úrade práce sociálnych vecí a rodiny, podľa miesta trvalého pobytu občana. Žiadateľ priloží k žiadosti potvrdenie o absolvovaní vstupného pohovoru alebo výberového konania alebo o účasti na skupinovom sprostredkovaní zamestnania, ktoré organizuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na území Slovenskej republiky pre zamestnávateľa alebo pre zamestnávateľa z členského štátu Európskej únie. Písomnú žiadosť o náhradu časti cestovných výdavkov predkladá uchádzač o zamestnanie najneskôr do 10 pracovných dní po ukončení mesiaca, v ktorom vznikol nárok na poskytnutie príspevku na náhradu časti cestovných výdavkov. V prípade občana so zdravotným postihnutím je potrebné k zľavneným cestovným lístkom predložiť aj kópiu preukazu občana so ZŤP. Nárok na príspevok vzniká právoplatným rozhodnutím úradu o ich priznaní.
čítaj viac … 

Žiadosť uchádzača o zamestnanie o náhradu časti cestovných výdavkov
Potvrdenie o absolvovaní vstupného pohovoru alebo výberového konania
Poučenie k náhrade časti cestovných výdavkov

Legislatíva:
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 376/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmenen a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon č. 96/2013 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov