Príspevok na presťahovanie za prácou je náhrada časti preukázaných výdavkov súvisiacich s presťahovaním uchádzača o zamestnanie z miesta jeho trvalého pobytu v súvislosti so získaním zamestnania. Príspevok na presťahovanie za prácou sa poskytuje v prípade ak presťahovanie súvisí so získaním zamestnania a je vzdialené od miesta pôvodného trvalého pobytu najmenej 50 km. Výdavky súvisiace s presťahovaním za prácou sú aj preukázané výdavky na prvé nájomné a na prvé platby súvisiace s užívaním bytu.

Kto môže žiadať o príspevok na presťahovanie za prácou:
Príspevok na presťahovanie za prácou sa poskytuje občanovi, ktorý bol uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 3 mesiace a ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu vzniku pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu okrem pracovnoprávneho vzťahu založeného dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ak o tento príspevok písomne požiada. Žiadateľ o príspevok na presťahovanie za prácou predkladá príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny spolu s písomnou žiadosťou aj pracovnú zmluvu uzatvorenú so zamestnávateľom, v súvislosti s ktorou sa uchádzač o zamestnanie presťahoval za prácou a potvrdenie o zmene miesta trvalého pobytu. O príspevok na presťahovanie za prácou môže občan požiadať najneskôr do 12 mesiacov od zmeny miesta trvalého pobytu v súvislosti so získaním zamestnania.

Ak o príspevok na presťahovanie za prácou požiadajú písomne obaja manželia, ktorí spĺňajú uvedené podmienky, príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne tento príspevok len jednému z manželov.

Výška príspevku na presťahovanie za prácou:
Výška príspevku na presťahovanie za prácou je najviac vo výške 1 327,76 €. Príspevok poskytuje úrad jednorazovo raz za dva roky.

Ako vybavím príspevok na presťahovanie za prácou:
Žiadosť o príspevok na preťahovanie za prácou sa podáva písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, podľa miesta trvalého pobytu občana.
čítaj viac … 

Žiadosť o poskytnutie príspevku na presťahovanie za prácou
Čestné vyhlásenie o vzdialenosti nového miesta trvalého pobytu
Poučenie k príspevku na presťahovanie za prácou

Legislatíva:
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 376/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon č. 96/2013 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov