Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (SZČ) môže úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytnúť na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním samostatnej zárobkovej činnosti uchádzačovi o zamestnanie.

Kto môže žiadať o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť:
Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť sa poskytuje občanovi:

  • ktorý bol vedený v evidencii uchádzačov najmenej 3 mesiace,
  • ktorý bol vedený v evidencii uchádzačov najmenej 12 mesiacov v prípade, že v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie (uchádzač) pozastavil, prerušil alebo skončil prevádzkovanie SZČ,
  • ktorý bude samostatne zárobkovo činnou osobou (SZČO), ktorá bude prevádzkovať živnosť v zmysle Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
  • alebo ktorý bude SZČO, ktorá bude vykonávať poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách v zmysle § 12a až 12e zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov,
  • ktorý o príspevok požiada písomne,
  • ktorý bude SZČ prevádzkovať nepretržite najmenej tri roky.

Na príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť nie je právny nárok. Príspevok je možné opätovne poskytnúť najskôr po uplynutí ôsmich rokov od začatia prevádzkovania SZČ, na ktorej prevádzkovanie bol občanovi poskytnutý príspevok. Použitie príspevku musí byť preukázateľné a účtovne evidované počas obdobia desiatich rokov od ukončenia záväzku.

Výška príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť:
Výška príspevku je závislá od celkovej ceny práce, typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci a od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese, v ktorom bude uchádzač vykonávať SZČ.

Výška príspevku 100%

výšky príspevku
60%

výšky príspevku
40%

Bratislavský kraj:2,5 násobok CCP

najviac 2 643,10€

najviac 1 585,86€

najviac 1 057,24€

ostatné kraje s   priemernou MEN ≤ ako je celoslovenský priemer:3-násobok CCP

najviac 3 171,72€

najviac 1 903,03€

najviac 1 268,69€

ostatné kraje s   priemernou MEN > ako je celoslovenský priemer:4-násobok CCP

najviac 4 228,96€

najviac 1 537,38€

najviac 1 691,58€

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne najviac 60 % výšky príspevku do 30 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku a zvyšnú časť príspevku, t. j. max. 40 % výšky príspevku poskytne úrad po predložení prvej správy o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní poskytnutého príspevku po uplynutí 12 mesiacov prevádzkovania SZČ. Príspevok na SZČ poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode občan vytvorí pracovné miesto na SZČ.

Ako vybavím príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť:
Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku podáva uchádzač písomne na úrad, v ktorého územnom obvode bude prevádzkovať SZČ. Súčasťou žiadosti sú povinné prílohy vrátane podnikateľského zámeru spolu s kalkuláciou nákladov na prevádzkovanie príslušnej SZČ, ktoré sa po predložení stávajú súčasťou žiadosti o príspevok. Podnikateľský zámer spolu s kalkuláciou nákladov sú podkladom na posúdenie komisiou vytvorenou výborom pre otázky zamestnanosti.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže zabezpečiť absolvovanie prípravy na začatie prevádzkovania SZČ pre uchádzača, ktorý sa pripravuje na začatie prevádzkovania SZČ.
čítaj viac … 

Žiadosť o poskytnutie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť
Prihláška o zaradenie na praktickú prípravu na začatie samostatnej zárobkovej činnosti
Náležitosti podnikateľského zámeru

Legislatíva:
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 376/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon č. 96/2013 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov