Informácie o začiatku realizácie Operačného programu potravinovej a materiálnej pomoci, opatrenie I – poskytovanie balíčkov potravinovej pomoci.

– projekt zabezpečuje Diecézna charita Žilina v súčinnosti s mestom Žilina a Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny (ďalej „ÚPSVR“)
termín realizácie/výdaj balíčkov: 08.03.2017 od 8:00 hod. do 14:00 hod.
miesto výdaja balíčkov: Horný Val 67/24, Žilina (bývalé priestory DC, Sociálnej výdajne potravín Plamienok)
– počet príjemcov potravinovej a materiálnej pomoci je: 215 prijímateľov
– počet balíčkov: 334 ks potravinových balíčkov
– cieľová skupina/oprávnení poberatelia: podľa zoznamu ÚPSVR

V prípade otázky klienta, prečo nie je uvedený v zozname ÚPSVR, treba klienta odporučiť na ÚPSVR, ktorý zoznam vystavil.

Kontakt: Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny
Ing. Mariana Lihanová – vedúca oddelenia projektov FEAD Tel.: 02/20441508, mobil: 0915 972 484
Email: mariana.lihanova@upsvar.gov.sk
Bližšie informácie: www.upsvar.sk alebo www.potravinovapomoc.sk