Mesto Žilina sa naďalej aktívne zapája do projektov podporujúcich prácu s marginalizovanými skupinami obyvateľstva a snaží sa prispieť k zlepšeniu podmienok pre život, prácu i vzdelanie pre túto skupinu detí. Práca s ľuďmi zo sociálne znevýhodneného prostredia nie je jednoduchá a projekty či rôzne formy pomoci zamerané na ich podporu nie sú vždy úspešné.

Snaha získať prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na denný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín sa zatiaľ nedočkala výsledku. Mesto Žilina reagovalo na výzvu MŠVVaŠ a v júni 2017 podalo žiadosť o financovanie rozvojového projektu „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2017“. O dotáciu sa uchádzalo s projektom Denného letného tábora s tematikou: Hrajme sa, vzdelávajme sa a športujme aj počas prázdnin. Cieľom projektu bolo umožniť deťom zo sociálne slabších rodín aktívne tráviť voľný čas počas letných prázdnin. Do tábora mesto plánovalo zapojiť predovšetkým žiakov zo zrušeného Elokovaného pracoviska na ul. Hollého, pričom mal tábor poskytnúť aktívne trávenie letných prázdnin pre 30 detí. Dotáciu na projekty mohli zapojené subjekty čerpať od 1. júla 2017, avšak MŠVVaŠ doteraz nezverejnilo výsledky výzvy. Plán zorganizovať denný tábor tak zatiaľ ostáva nenaplnený. Projekt v celkovej sume 6 000 eur mal byť hradený z prostriedkov MŠVVaŠ vo výške 2 450 eur a spoluúčasť mesta predstavovala sumu 3 550 eur. Nie vždy je však aktivita a snaha mesta náležite ocenená.

Zapojením sa do Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I. sa však mestu podarilo rozšíriť počet terénnych sociálnych pracovníkov pre marginalizovanú rómsku komunitu. Uzavretím dodatku k Zmluve o spolupráci s IA MPSVR SR (Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) v rámci tohto projektu sa rozšíri aktuálny počet o 2 nových pracovníkov. V danej lokalite tak budú terénnu sociálnu službu krízovej intervencie v prirodzenom sociálnom prostredí poskytovať celkom 4 zamestnanci mesta Žilina, Odboru sociálneho a bytového. Pre dvoch terénnych sociálnych pracovníkov budú od septembra 2017 zriadené nové kancelárske priestory v budove na Košickej ulici 8392/2A v Žiline.

Mesto Žilina sa snaží marginalizovaným skupinám pomáhať a hľadá projekty, ktoré im môžu napomôcť k ich zaradeniu do spoločnosti, avšak pomoc kompetentných orgánov v tejto problematike nie je vždy adekvátna.