Sociálna služba v jedálni sa poskytuje fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mesta Žilina, ktorá:
a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb,
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
c) dovŕšila dôchodkový vek.

OZNAM !

Aktuálny jedálny lístok bude od 03.05.2021 zverejňovaný len na novej webovej stránke mesta Žilina.

Ďakujeme za pochopenie.

OZNAM

Na základe Aktuálnych hygienických opatrení platných od 15.10.2020 oznamujeme stravníkom, že od 15.10.2020 sa budú obedy vydávať len do prinesených obedárov.
V prevádzke Jedáleň Lichardova sa budú obedy vydávať v čase od 11,30-12,30 hod.
V prevádzke Jedáleň J.Borodáča sa budú obedy vydávať v čase od 11,30 – 12,30 hod.
V prevádzke Výdajňa A.Kmeťa sa budú obedy vydávať v čase od 11,00 – 12,00 hod.

Pri vstupe do prevádzky je stravník povinný:
vstupovať len  s prekrytými hornými dýchacími cestami,
– aplikovať dezinfekciu na ruky,
– zachovať odstupy v radoch osôb min. 2 metre.

Za pochopenie vopred ďakujeme.

Kontakt:
Jedáleň
Nám. J. Borodáča č. 1
010 08 Žilina

Jedáleň
Lichardova č. 44
010 01 Žilina

Vedúca zariadení: Mária Jánošíková
tel. č.: +421 41 525 30 85, +421 905 393 526
e-mail: jedalenvlcince@gmail.com
Informácie k úhradám poskytne: Michaela Žideková
tel. č.: +421 907 165 475
e-mail:  jedalenvlcince2@gmail.com

Zobraziť mapu…

Fotogaléria

Ako vybavím stravovanie v jedálni:

Občan je povinný podať písomnú žiadosť o poskytnutie stravovania v jedálni do klientskeho centra na prízemí Mestského úradu v Žiline. Súčasťou žiadosti je aktuálne rozhodnutie o výške poberaného dôchodku vydané Sociálnou poisťovňou. Podľa výšky príjmu, zamestnanec odboru sociálneho a bytového na mestskom úrade, v klientskom centre žiadateľovi určí výšku úhrady za stravný lístok, ktorá je stanovená v piatich príjmových pásmach. Výška úhrady za jeden stravný lístok sa určuje na základe príjmu a to nasledovne:

Mesačný príjem občana

Úhrada občana

do výšky 188,53 €

1,11 €

do výšky 236,54 €

1,31 €

do výšky 304,12 €

1,46 €

do výšky 371,70 €

1,62 €

nad výšku 371,70 €

1,79 €

 

 

Možnosť zakúpenia stravných lístkov v ďalších termínoch:

  • po 5. dni v mesiaci sa budú stravné lístky pre nových stravníkov predávať druhý utorok v danom mesiaci v čase od 8:00 hod. do 11:00 hod. v Jedálni Nám. J. Borodáča 1, 010 08 Žilina,
  • do 5. dňa v mesiaci sa stravné lístky nepredávajú z dôvodu mesačného vyúčtovania za predchádzajúci mesiac.

V prípade technických problémov alebo nepredvídaných okolností týkajúcich sa času predaja stravných lístkov a jedálneho lístka, si vyhradzuje jedáleň právo na operatívne zmeny, ktoré budú vo forme oznamu zverejnené pre stravníkov v jedálni a denných centrách, ktoré slúžia na výdaj stravy.

Mesto Žilina zabezpečuje stravovanie v:

Legislatíva:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina č. 15/2018 o sociálnych službách, výške, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina

Žiadosť o poskytnutie stravovania v jedálni

Žiadosť o dovoz stravy