Mesto Žilina v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z., poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4, zákona č. 448/2008 Z. z., pričom rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje Mesto v hodinách. Mesto Žilina zabezpečuje poskytovanie opatrovateľskej služby vo všetkých prímestských častiach. Súčasťou žiadosti je doklad preukazujúci výšku príjmu (napr. rozhodnutie o výške poberaného dôchodku vydané Sociálnou poisťovňou) za kalendárny mesiac predchádzajúci kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa sociálna služba začne poskytovať. V prípade nepravidelného príjmu sa preukazujú všetky príjmy za predchádzajúci kalendárny rok, ktorý predchádzal kalendárnemu roku, v ktorom sa sociálna služba začne poskytovať.

 Mesto Žilina poskytuje aj donášku stravy vo forme dovozu obeda.

Úhrada za opatrovateľskú službu v meste Žilina:

  • úhrada za poskytovanie opatrovateľskej služby 1hod./1€

Donáška obedov
Donáška (dovoz) stravy sa podľa potreby prizná všetkým prijímateľom sociálnej služby, ktorí pri posúdení boli uznaní ako občania s odkázanosťou na pomoc inej fyzickej osoby.

  • Donáška (dovoz) stravy, ak to dovolia kapacitné možnosti Mesta Žilina, sa prizná aj tým občanom, ktorí splnia stanovené podmienky,
  • preukážu sa potvrdením lekára o neschopnosti chodiť sa stravovať do jedálne osobne,
  • sú starobní a invalidní dôchodcovia.

Mesto Žilina poskytuje donášku stravy vo forme dovozu obeda v zmysle § 58 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.
Občan sa môže nahlásiť do poradovníka na donášku (dovoz) stravy osobne v priestoroch klientskeho centra – odbor sociálny a bytový, Mestského úradu v Žiline. Súčasťou žiadosti je aktuálne rozhodnutie o výške poberaného dôchodku vydané Sociálnou poisťovňou.

Úhrada za donášku (dovoz) obeda:

  • 1 obed v obedári 0,40€

Kontakt:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

tel. č.: +421 41 70 63 216
mobil: +421 905 622 992, +421 905 623 010
e-mail: kc_socialne@zilina.sk

Zobraziť mapu…

Legislatíva:

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina č. 15/2018 o sociálnych službách, výške, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina


Tlačivá