Úrady a inštitúcie v meste Žilina:

Colný úrad Žilina 

Cudzinecká polícia – Žilina

Daňový úrad Žilina 1

Daňový úrad Žilina 2

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Inšpektorát práce Žilina

Katastrálny úrad Žilina

Krajská prokuratúra Žilina

Krajský súd Žilina

Krajský školský úrad Žilina

Mesto Žilina

Obvodný úrad Žilina

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiline

Obvodný lesný úrad Žilina

Okresná prokuratúra Žilina

Okresný súd Žilina

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky v Žiline

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline

Slovenská obchodná inšpekcia pre Žilinský kraj

Sociálna poisťovňa – Žilina

Štatistický úrad Slovenskej republiky  – Žilina

Štátna školská inšpekcia  – Žilina

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny – Žilina

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

ŽILBYT

Žilinská parkovacia spoločnosť

Žilinský samosprávny kraj


Zaujímavé stránky:

Centrum sociálneho dialógu SR

Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb SR

Centrum právnej pomoci

Európsky ombudsman

Európsky sociálny fond

Fond sociálneho rozvoja

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Medzinárodná organizácia pre migráciu IOM

Národná rada Slovenskej republiky

Rodová rovnosť a rovnosť príležitostí

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny

Splnomocnenec vlády SR pre vedomostnú ekonomiku

Úrad vlády Slovenskej republiky

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Verejný ochranca práv

Hľadáte opatrovateľku k deťom, k starým rodičom?