Životné minimum
Životné minimum predstavuje sumu, ktorú potrebuje fyzická osoba (mesačne) na to, aby si mohla zabezpečiť základné podmienky na prežitie. Všetky príjmy do výšky životného minima sa preto počítajú ako by boli 0 €. Zákon o životnom minime ustanovuje životné minimum ako spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav hmotnej núdze. Životné minimum predstavuje hraničnú sumu, pod ktorou nastáva stav chudoby. Sumy životného minima sú každoročne v júli upravované opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a ovplyvňujú výsledok prepočtu sociálneho štipendia.

Výška životného minima: (platné od 1. júla 2020)

Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú sa považuje suma alebo úhrn súm:

  • 214,830€ mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
  • 149,87 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  • 98,08 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.

Výpočet súm životného minima – modelové situácie …

Legislatíva:

Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Opatrenie MPSVaR SR č. 174/2020 o úprave súm životného minima


Hmotná núdza
Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, nedosahuje životné minimum a fyzické osoby, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením. Ak si občan v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, neuplatnia svoje zákonné nároky, ktorými si môžu zabezpečiť základné životné podmienky a pomôcť si v hmotnej núdzi, nepovažujú sa za občanov v hmotnej núdzi.