Dávka patrí občanovi, ktorý je v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, na zabezpečenie základných životných podmienok. Základné životné podmienky v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Základné životné podmienky na účely tohto zákona sú jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie a prístrešie.

Zrážky z pomoci v hmotnej núdzi:

V snahe znížiť predovšetkým drobnú kriminalitu bude možné vykonávať zrážky z poskytovanej pomoci v hmotnej núdzi na úhradu pokuty za priestupky na vybraných úsekoch priestupkového konania (priestupky proti verejnému poriadku, majetkové priestupky a podobne).

Spoločne posudzované osoby:

Fyzické osoby sa spoločne posudzujú na účely posudzovania hmotnej núdze, zabezpečenia základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi sú:

 • manžel a manželka,
 • rodičia a nezaopatrené deti žijúce s nimi v domácnosti,
 • rodičia a ich deti do 25 rokov veku, ktoré nemajú príjem alebo majú príjem najviac vo výške minimálnej mzdy, žijúce s rodičmi v domácnosti, okrem detí, ktorým v čase evidencie uchádzačov o zamestnanie vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti a detí, ktorým sa vypláca invalidný dôchodok.
 • fyzické osoby sa neposudzujú spoločne, ak nežijú v domácnosti z dôvodu, že je fyzickej osobe alebo fyzickým osobám poskytovaná odborná pomoc v krízovej životnej situácii a bývanie v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele alebo z dôvodu, že je fyzickej osobe poskytovaná starostlivosť v resocializačnom stredisku pobytovou formou.

Kto môže žiadať o dávku v hmotnej núdzi:

 • občan Slovenskej republiky,
 • cudzinec,
 • osoba bez štátnej príslušnosti,
 • azylant,
 • cudzinec, ktorému sa poskytla doplnková ochrana,
 • odídenec s pobytom na území SR na základe povolenia príslušného orgánu,
 • zahraničný Slovák s pobytom na území Slovenskej republiky, ak sa im pomoc neposkytuje podľa osobitných predpisov alebo podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Občan sa nepovažuje za občana v hmotnej núdzi počas:

 • výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody,
 • členstva v komunite, reholi, spoločnosti alebo obdobnom spoločenstve založenom cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou, ak podľa ich vnútorných predpisov má zabezpečené základné životné podmienky,
 • vykonávania podnikateľskej činnosti okrem tých činností, ktorých vykonávanie nemožno prerušiť podľa osobitných predpisov.

Výška dávky v hmotnej núdzi (od 01.04.2019):

 • 64,70 eura mesačne, ak ide o jednotlivca,
 • 123,10 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
 • 112,50 eura mesačne, ak ide o dvojicu bez detí,
 • 168,40 eura mesačne, ak ide o dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
 • 179,80 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi,
 • 226,90 eura mesačne, ak ide o dvojicu s viac ako štyrmi deťmi.

Dávka v hmotnej núdzi sa zvyšuje:

 • ak je občan alebo fyzická osoba, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, tehotná žena – dávka sa zvýši o 14,20 € mesačne. Toto zvýšenie patrí tehotnej žene od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva, ak preukáže svoje tehotenstvo tehotenským preukazom a počas tehotenstva pravidelne navštevuje tehotenskú poradňu,
 • ak u občana alebo fyzickej osoby, ktorá sa s občanom spoločne posudzuje, ak je rodičom dieťaťa do jedného roku veku – dávka sa zvýši o 14,20 € mesačne, a to v prípade, že tento rodič sa preukáže potvrdením príslušného pediatra, že sa s týmto dieťaťom zúčastňuje preventívnych prehliadok u pediatra. Dávka patrí len jednému z rodičov bez ohľadu na počet detí do jedného roku veku,
 • pre dieťa na účely zabezpečenia jeho základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi, ak toto dieťa plní povinnú školskú dochádzku. Dávka sa poskytuje od začiatku školského roka v období školského vyučovania a školských prázdnin – dávka sa zvýši o 18,10 € mesačne.

Formy a spôsob poskytovania dávky a príspevkov a ich financovanie

Dávka a príspevky sa poskytujú:

 • v peňažnej forme,
 • vo vecnej forme alebo
 • v kombinovanej forme.

Aktivačný príspevok sa poskytuje len v peňažnej forme. Dávka vo vecnej forme je jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie a prístrešie. Spôsob poskytovania dávky a príspevkov určí úrad.

Ako vybavím dávku v hmotnej núdzi:

Žiadosť o posúdenie hmotnej núdze, zabezpečenie základných životných podmienok a pomoc v hmotnej núdzi sa podáva na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, podľa miesta trvalého pobytu občana. Nárok na dávku a príspevky vzniká právoplatným rozhodnutím úradu o ich priznaní. Dávka a príspevky sa priznajú a vyplácajú od začiatku mesiaca, v ktorom sa začalo konanie o ich poskytnutí.
čítaj viac … 

Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi

Legislatíva:
Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 42/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 324/2009 Z. z., ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a sumy príspevku na bývanie