Náhradným výživným sa prispieva na zabezpečenie výživy nezaopatreného dieťaťa v prípade, že si povinná osoba neplní vyživovaciu povinnosť stanovenú právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou, alebo že nezaopatrenému dieťaťu nevznikol nárok na sirotský dôchodok, alebo výška sirotského dôchodku nedosahuje výšku minimálneho výživného ustanoveného zákonom o rodine.

Žiadateľom môže byť:

 • rodič dieťaťa,
 • iná fyzická osoba, ktorej bolo nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti,
 • nezaopatrené dieťa, ak je plnoleté.

Nárok na náhradné výživné vznikne, ak sú splnené nasledovné podmienky:

 • neplnenie vyživovacej povinnosti povinnou osobou v plnej výške v lehote a spôsobom určených právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou najmenej tri po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného a ak exekučné konanie trvá najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie exekútorovi, alebo
 • oprávnenej osobe nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok, alebo suma sirotského dôchodku, alebo sirotského výsluhového dôchodku je nižšia ako suma minimálneho výživného ustanoveného zákonom o rodine.

Ak je splnená jedna z uvedených podmienok má oprávnená osoba nárok na náhradné výživné ak:

 • si riadne plní povinnú školskú dochádzku, ak ide o dieťa, ktoré je povinné plniť povinnú školskú dochádzku,
 • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a zdržiava sa na území Slovenskej republiky; to neplatí ak sa oprávnená osoba zdržiava v cudzine z dôvodu štúdia v cudzine,
 • priemerný mesačný príjem za posledných šesť kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o náhradné výživné, nepresahuje 2,2-násobok sumy životného minima.

Výška náhradného výživného:

 • Náhradné výživné sa poskytuje vo výške určenej právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenej dohody, najviac však vo výške 1,2-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.
  Ak si povinná osoba plní vyživovaciu povinnosť čiastočne, náhradné výživné sa poskytne vo výške rozdielu medzi výškou výživného určeného právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenej dohody, ktoré sa zohľadňuje najviac vo výške 1,2 –násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa a výškou zaplateného výživného.Náhradné výživné, na ktoré má nárok oprávnená osoba – sirota je vo výške:
  minimálneho výživného, ak oprávnenej osobe nevznikol nárok na sirotský dôchodok, alebo sirotský výsluhový dôchodok, alebo rozdielu medzi minimálnym výživným a sumou sirotského dôchodku.

Prehodnocovanie nároku na náhradné výživné:

Trvanie nároku na náhradné výživné úrad prehodnocuje každých šesť kalendárnych mesiacov.

Ako a kde žiadať o náhradné výživné:

Žiadateľ o náhradné výživné podáva písomnú žiadosť na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu dieťaťa.

čítaj viac … 

Žiadosť o náhradné výživné

Legislatíva:
Zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení niektorých zákonov