Príspevok na bývanie

Príspevok na bývanie patrí občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, na úhradu nákladov spojených s bývaním na pomoc v hmotnej núdzi, ak splnili podmienky nároku na dávku.

Kto môže žiadať o príspevok na bývanie:

Občan v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, majú nárok na príspevok na bývanie, ak občan v hmotnej núdzi alebo niektorá z fyzických osôb, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje

 • je vlastníkom bytu, vlastníkom rodinného domu, nájomcom bytu alebo nájomcom rodinného domu alebo nájomcom obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie a
 • uhrádza náklady spojené s bývaním a predloží doklad o zaplatení týchto nákladov za predchádzajúcich šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo preukáže uznanie dlhu a dohodu o splátkach v prípade, že má nedoplatky spojené s úhradou nákladov spojených s bývaním,
 • oprávnenou osobou je taktiež občan v hmotnej núdzi alebo niektorá z fyzických osôb, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú ak je poberateľom starobného dôchodku; platí to aj vtedy, ak ide o poberateľa inej dôchodkovej dávky alebo sociálneho dôchodku, ktorý dovŕšil 62 rokov veku,
 • za bývanie sa na účely príspevku na bývanie považuje aj bývanie spojené s poskytovaním starostlivosti v zariadení sociálnych služieb celoročne a bývanie v byte alebo v rodinnom dome, v ktorom má občan v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, právo doživotného užívania.

Príspevok na bývanie v jednom byte, rodinnom dome alebo v obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie patrí len raz bez ohľadu na počet domácností užívajúcich byt.

Príspevok na bývanie patrí, ak niektorý člen domácnosti je:

 • vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu, vlastníkom alebo spoluvlastníkom rodinného domu, ktorý domácnosť užíva na bývanie, 
 • nájomcom bytu, nájomcom rodinného domu alebo nájomcom obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie, ktoré domácnosť užíva na bývanie.

Príspevok na bývanie patrí, ak domácnosť alebo člen domácnosti v byte uhrádza náklady za služby spojené s bývaním a daň z nehnuteľnosti alebo v prípade, že má nedoplatky spojené s úhradou nákladov za služby spojené s bývaním, predloží dohodu o splátkach a potvrdenie o riadnom plnení splátkového kalendára.

Podmienky nároku na príspevok na bývanie sa opätovne prehodnotia po uplynutí:

 • 6 po sebe nasledujúcich mesiacov od posledného preukázania splnenia podmienok nároku na príspevok na bývanie,
 • 12 po sebe nasledujúcich mesiacov od posledného preukázania splnenia podmienok nároku na príspevok na bývanie, ak sa výdavky za služby spojené s bývaním (daň z nehnuteľnosti a poplatky za komunálny odpad) uhrádzajú ročne.

Výška príspevku na bývanie (od 01.09.2009):

 • 55,80 € mesačne, ak ide o jedného občana v hmotnej núdzi,
 • 89,20 € mesačne, ak ide o občana v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú.

Ako vybavím príspevok na bývanie:

Občan požiada o príspevok na bývanie na miestne príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Podmienky nároku na príspevok na bývanie sa prehodnocujú raz za šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Nárok na príspevok na bývanie zaniká, ak úrad alebo obec zistí, že občan v hmotnej núdzi nespláca uznaný dlh vzniknutý ako dôsledok nedoplatkov spojených s úhradami nákladov za bývanie.
čítaj viac … 

Legislatíva:
Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 324/2009 Z. z., ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a sumy príspevku na bývanie


Ochranný príspevok

Ochranný príspevok patrí občanovi v hmotnej núdzi a každej fyzickej osobe, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, ak si nemôže zabezpečiť základné životné podmienky a pomôcť si v hmotnej núdzi z týchto dôvodov:

 • dosiahol vek potrebný na nárok na starobný dôchodok,je invalidný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
 • je osamelý rodič, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do 31 týždňov veku dieťaťa,
 • sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa, ktoré je podľa posudku príslušného orgánu dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • sa osobne, celodenne a riadne stará o občana, ktorý je podľa posudku príslušného orgánu občan s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • má nepriaznivý zdravotný stav, za ktorý sa na účely tohto zákona považuje choroba, porucha zdravia uznaná príslušným ošetrujúcim lekárom trvajúca nepretržite viac ako 30 dní alebo
 • sa zúčastňuje na resocializačných programoch, v rámci ktorých si nemôže zabezpečiť príjem vlastnou prácou.

Ak nepriaznivý zdravotný stav v hmotnej núdzi alebo fyzickej osoby, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, trvá bez prerušenia dlhšie ako 3 po sebe nasledujúce kalendárne mesiace, nárok na ochranný príspevok zaniká posledným dňom, ktorý nasleduje po dni, keď uplynuli 3 mesiace, počas ktorých trval nepriaznivý zdravotný stav tohto občana alebo tejto fyzickej osoby. Ak pred uplynutím 3 mesiacov posudkový lekár potvrdí, že nepriaznivý zdravotný stav občana v hmotnej núdzi alebo fyzickej osoby, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, bude trvať ďalej bez prerušenia aj po uplynutí 3 kalendárnych mesiacov, ochranný príspevok patrí najviac počas 12 kalendárnych mesiacov trvania nepriaznivého zdravotného stavu. Po uplynutí tejto doby nárok na ochranný príspevok zaniká.

Nárok na ochranný príspevok zaniká aj vtedy, ak nepriaznivý zdravotný stav občana v hmotnej núdzi alebo fyzickej osoby, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, trvá v priebehu dvoch kalendárnych rokov spolu 12 kalendárnych mesiacov.

Ochranný príspevok nepatrí občanovi v hmotnej núdzi alebo fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ak im patrí aktivačný príspevok.

Kto môže žiadať o ochranný príspevok:

 • občan v hmotnej núdzi,
 • a každá fyzická osoba, ktorá sa s občanom v núdzi spoločne posudzuje,

ak si z dôvodov taxatívne vymedzených v zákone nemôžu zabezpečiť základné životné podmienky a pomôcť si v hmotnej núdzi a splnili podmienky na vznik nároku na dávku. Ochranný príspevok nepatrí občanovi v hmotnej núdzi alebo fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ak im patrí aktivačný príspevok.

Výška ochranného príspevku:

 • ochranný príspevok je vo výške 66,20 € mesačne.
 • ochranný príspevok je 36,40 € mesačne, ak ide o občana v hmotnej núdzi s nepriaznivým zdravotným stavom za ktorý sa považuje choroba, porucha zdravia uznaná príslušným ošetrujúcim lekárom trvajúca nepretržite viac ako 30 dní.

Ako vybavím ochranný príspevok:

Občan požiada o ochranný príspevok na miestne príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.
čítaj viac … 

Legislatíva:
Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 42/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Aktivačný príspevok

Aktivačný príspevok je určený na podporu získania, udržania, prehĺbenia alebo zvýšenia vedomostí, odborných zručností, praktických skúseností, pracovných návykov na účely zvýšenia pracovného uplatnenia na trhu práce.

Podmienky nároku na aktivačný príspevok:

občanovi v hmotnej núdzi, ktorý je zamestnaný a

 • zvyšuje si kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo formou externého štúdia. Toto neplatí, ak občan získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
 • zúčastňuje sa na vzdelávaní a príprave pre trh práce uskutočňovaných v rámci projektov schválených Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR alebo úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Občan v hmotnej núdzi, ktorému sa vypláca rodičovský príspevok ak

 • študuje na strednej škole alebo
 • študuje na vysokej škole; to neplatí, ak občan získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Občan v hmotnej núdzi, ktorý je v evidencii uchádzačov o zamestnanie, ak

 • si zvyšuje kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo formou externého štúdia; to neplatí, ak občan získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • sa zúčastňuje na vzdelávaní a príprave pre trh práce uskutočňovaných v rámci projektov schválených Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo
 • sa zúčastňuje na vykonávaní menších obecných služieb uskutočňovaných na základe dohody s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny alebo obcou.

Dlhodobo nezamestnaný občan, ktorý sa zamestná, alebo začne vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť od nástupu do zamestnania alebo, od začatia vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti má nárok na aktivačný príspevok po dobu najviac 6 mesiacov, ak

 • sa zamestná a pred nástupom do zamestnania mal zabezpečované základné životné podmienky a poskytnutú pomoc v hmotnej núdzi a jeho príjem zo závislej činnosti je najmenej na úrovni minimálnej mzdy, najviac však na úrovni trojnásobku minimálnej mzdy alebo
 • začne vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť podľa osobitného predpisu a pred začatím tejto činnosti mal zabezpečované základné životné podmienky a poskytnutú pomoc v hmotnej núdzi.

Aktivačný príspevok nepatrí občanovi v hmotnej núdzi alebo fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ak im patrí príspevok na vykonávanie absolventskej praxe.

Aktivačný príspevok patrí občanovi v hmotnej núdzi nepretržite najviac počas 18 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Aktivačný príspevok možno opätovne poskytnúť najskôr až po uplynutí 6 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacoch, ktoré začínajú plynúť odo dňa, ktorý nasleduje po dni, keď občan v hmotnej núdzi skončil predchádzajúce vykonávanie menších obecných služieb, za ktoré tomuto občanovi patril aktivačný príspevok.

Výška aktivačného príspevku:

Aktivačný príspevok je 66,20 € mesačne.

Aktivačný príspevok patrí občanovi v hmotnej núdzi:

 • počas zvyšovania kvalifikácie formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo formou externého štúdia,
 • počas jedného vzdelávania a prípravy pre trh práce evidovaného uchádzača o zamestnanie v roku, po celý čas jeho trvania,
 • počas vykonávania menších obecných služieb uskutočňovaných na základe dohody s úradom alebo obcou.

Aktivačný príspevok za vykonávanie menších obecných služieb pre obec, rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, v ktorej má občan v hmotnej núdzi trvalý pobyt patrí, ak ich občan vykonáva rozsahu najmenej 10 hodín týždenne a najviac 20 hodín týždenne. Patrí nepretržite najviac počas 18 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Opätovne ho možno poskytnúť až po uplynutí 6 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

Nárok na aktivačný príspevok zaniká, ak

 • občan v hmotnej núdzi je vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie pre nespoluprácu,
 • úrad alebo obec zistí, že občan v hmotnej núdzi nevykonáva aktivity, ktoré sú podmienkou na vznik nároku na aktivačný príspevok.

Nárok na aktivačný príspevok vznikne občanovi v hmotnej núdzi znovu po splnení zákonných podmienok najskôr po uplynutí 12 mesiacov od zániku jeho nároku.

Ako vybavím aktivačný príspevok:

Občan požiada o aktivačný príspevok na miestne príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.
čítaj viac … 

Legislatíva:
Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 42/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zuákon č. 471/2013 Z.z o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov