Kto môže žiadať o invalidný dôchodok:
Občan má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia v zmysle §72 zákona o sociálnom poistení a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok. Občan má nárok na invalidný dôchodok aj vtedy, ak sa stal invalidným v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt. Nárok na invalidný dôchodok v tomto prípade vzniká najskôr odo dňa dovŕšenia 18 rokov veku. Nárok na invalidný dôchodok má aj občan, ktorý sa stal invalidným počas doktorandského štúdia v dennej forme, nedovŕšil 26 rokov veku a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

Výška invalidného dôchodku:
Suma invalidného dôchodku osoby, ktorá sa stala invalidnou a získala počet rokov dôchodkového poistenia v zmysle § 72 zákona o sociálnom poistení poistenca a

  • má percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty,
  • má percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 %, sa určí ako súčin percentuálneho poklesu schopnosti poistenca vykonávať zárobkovú činnosť, priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku, a aktuálnej dôchodkovej hodnoty.

Suma invalidného dôchodku osoby, ktorá sa stala invalidnou v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom a to aj v prípade študenta III. stupňa VŠ dennej formy a nedovŕšil vek 26 rokov

  • má percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, sa určí ako súčin osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty.
  • má percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 %, sa určí ako súčin percentuálneho poklesu schopnosti tejto fyzickej osoby vykonávať zárobkovú činnosť, osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty.

Ako vybavím invalidný dôchodok:
Miestne príslušná pobočka Sociálnej poisťovne spíše so žiadateľom žiadosť o dávku dôchodkového poistenia na základe potrebných dokladov.
čítaj viac … 

Legislatíva:
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení po novelách 348/2011 Z.z. a 521/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov