Predčasný starobný dôchodok je dôchodcovská dávka vyplácaná zo starobného poistenia a jej cieľom je zabezpečiť príjem v období staroby.

Kto môže žiadať o predčasný starobný dôchodok:
Občan má nárok na predčasný starobný dôchodok, ak ku dňu, od ktorého žiada o jeho priznanie,

  • bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov,
  • chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku a
  • u občana, ktorý nie je sporiteľ podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov je suma predčasného starobného dôchodku vyššia ako 1,2-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa zákona o životnom minime v znení neskorších predpisov,
  • u občana, ktorý je sporiteľ podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov je suma predčasného starobného dôchodku vyššia ako 0,6-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa zákona o životnom minime v znení neskorších predpisov.

Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku občanovi nevzniká, ak je povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba. Občan, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok, nemá nárok na starobný dôchodok. Predčasný starobný dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku je starobný dôchodok.

Výška predčasného starobného dôchodku:
Suma predčasného starobného dôchodku sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok a aktuálnej dôchodkovej hodnoty znížený o 0,5 % za každých začatých 30 dní odo dňa vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.

  • priemerný osobný mzdový bod: Priemerný osobný mzdový bod na určenie sumy dôchodkovej dávky sa určí ako podiel súčtu osobných mzdových bodov dosiahnutých v jednotlivých kalendárnych rokoch rozhodujúceho obdobia a obdobia dôchodkového poistenia v rozhodujúcom období. Priemerný osobný mzdový bod sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor. Na účely určenia obdobia dôchodkového poistenia sa získané dni dôchodkového poistenia prepočítavajú na roky.
  • obdobie dôchodkového poistenia: Obdobie dôchodkového poistenia je obdobie povinného dôchodkového poistenia, obdobie dobrovoľného dôchodkového poistenia, ak za tieto obdobia bolo zaplatené poistné na dôchodkové poistenie.

Ako vybavím predčasný starobný dôchodok:
Miestne príslušná pobočka Sociálnej poisťovne spíše so žiadateľom žiadosť o dávku dôchodkového poistenia na základe potrebných dokladov.
čítaj viac … 

Legislatíva:
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení po novelách 348/2011 Z.z. a 521/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov