Príplatok k dôchodku politickým väzňom je určený politickým väzňom a osobám pozostalým po popravenom alebo usmrtenom politickom väzňovi počas výkonu trestu na zmiernenie krívd spôsobených komunistickým režimom v období od 25. februára 1948 do 31. decembra 1989 za znevýhodnenie na trhu práce a nižší dôchodok.

Kto môže žiadať o príplatok k dôchodku politickým väzňom:
Oprávnená osoba je fyzická osoba, ktorej sa vypláca starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok alebo invalidný dôchodok ku dňu podania žiadosti o príplatok je štátnym občanom Slovenskej republiky a ktorá bola

  • najmenej tri mesiace väznená, tri mesiace vo výkone trestu odňatia slobody, tri mesiace zaradená do vojenských táborov nútených prác alebo protiprávne násilne odvlečená do bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík a do táborov, ktoré mal bývalý Zväz sovietskych socialistických republík zriadené v iných štátoch počas najmenej troch mesiacov a bola rehabilitovaná alebo odškodnená alebo jej bol priznaný jednorazový peňažný príspevok podľa osobitného predpisu,
  • najmenej tri mesiace zaradená do táborov nútených prác.

Požiadať o príplatok môžu aj pozostalé osoby po popravenom alebo usmrtenom politickom väzňovi. Pozostalou osobou po popravenom alebo usmrtenom politickom väzňovi počas výkonu jeho trestu sa na tieto účely rozumie:

  • vdova (vdovec), aj keď po smrti politického väzňa uzavreli nové manželstvo, a
  • sirota, ktorá v čase popravy alebo smrti rodiča bola mladšia ako 18 ročná.

Výška príplatku k dôchodku politickým väzňom:
Výška príplatku k starobnému dôchodku, predčasnému starobnému dôchodku, invalidnému dôchodku, výsluhovému dôchodku a invalidnému výsluhovému dôchodku je 60 Sk za mesiac väzby alebo mesiac výkonu trestu odňatia slobody. Mesiac väzby a mesiac výkonu trestu odňatia slobody je 30 dní. Ak väzba alebo výkon trestu odňatia slobody trvali len časť mesiaca, výška príplatku sa upraví pomerne.

Výška príplatku k vdovskému dôchodku, vdoveckému dôchodku, vdovskému výsluhovému dôchodku a vdoveckému výsluhovému dôchodku je 60 % sumy uvedenej vyššie.

Výška príplatku k sirotskému dôchodku a sirotskému výsluhovému dôchodku je 40 % sumy uvedenej vyššie.

Vdove, vdovcovi alebo sirote po popravenom alebo usmrtenom politickom väzňovi počas výkonu jeho trestu a ktorá v čase jeho popravy alebo smrti bola s ním v manželskom zväzku, alebo jeho dieťa, ktoré osirelo a v čase popravy alebo jeho smrti nedosiahlo vek 18 rokov, a ku dňu podania žiadosti o príplatok sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky a vypláca sa im pozostalostný dôchodok po politickom väzňovi alebo starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok patrí im príplatok k dôchodku vo výške 40 % z vypočítanej sumy, ktorá sa ustanovuje pre potreby výpočtu, akoby popravený alebo usmrtený politický väzeň bol odsúdený k trestu odňatia slobody vo výmere 120 mesiacov.

Ako vybavím príplatok k dôchodku politickým väzňom:
Žiadosť o príplatok k dôchodku politickým väzňom sa podáva písomne na mieste príslušnej pobočke sociálnej poisťovne.
čítaj viac … 

Legislatíva:
Zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom
Zákon č. 272/2008 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom