Starobný dôchodok je dôchodcovská dávka vyplácaná zo starobného poistenia a jej cieľom je zabezpečiť príjem v období staroby.

Kto môže žiadať o starobný dôchodok:
Poistenec má nárok na starobný dôchodok, ak bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek t.j. vek 62 rokov. Nárok na dávku a nárok na jej výplatu zaniká dňom smrti fyzickej osoby, ktorá splnila podmienky nároku na dávku a podmienky nároku na výplatu dávky. Nárok na dávku nezaniká uplynutím času.

Výška starobného dôchodku:
Suma starobného dôchodku sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok a aktuálnej dôchodkovej hodnoty.

  • priemerný osobný mzdový bod: Priemerný osobný mzdový bod na určenie sumy dôchodkovej dávky sa určí ako podiel súčtu osobných mzdových bodov dosiahnutých v jednotlivých kalendárnych rokoch rozhodujúceho obdobia a obdobia dôchodkového poistenia v rozhodujúcom období. Priemerný osobný mzdový bod sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor. Na účely určenia obdobia dôchodkového poistenia sa získané dni dôchodkového poistenia prepočítavajú na roky.
  • obdobie dôchodkového poistenia: Obdobie dôchodkového poistenia je obdobie povinného dôchodkového poistenia, obdobie dobrovoľného dôchodkového poistenia, ak za tieto obdobia bolo zaplatené poistné na dôchodkové poistenie.
  • aktuálna dôchodková hodnota: Aktuálna dôchodková hodnota je dôchodková hodnota, ktorá sa vypočíta na základe jej každoročne určenej výšky Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR uverejnenej v zbierke zákonov.

Ako vybavím starobný dôchodok:
Miestne príslušná pobočka Sociálnej poisťovne spíše so žiadateľom žiadosť o dávku dôchodkového poistenia na základe potrebných dokladov.
čítaj viac … 

Legislatíva:
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení po novelách 348/2011 Z.z. a 521/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov

Zákon č. 282/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov