Vdovský a vdovecký dôchodok je dôchodcovská dávka vyplácaná zo starobného alebo invalidného poistenia a jej cieľom je zabezpečiť príjem pri úmrtí manžela/manželky.

Kto môže žiadať o vdovský a vdovecký dôchodok:
Vdova/vdovec má nárok na vdovský/vdovecký dôchodok po manželovi/manželke, ktorý

  • ku dňu smrti bol poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku,
  • ku dňu smrti splnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo získal počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok, alebo
  • zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Vdova/vdovec má nárok na výplatu vdovského/vdoveckého dôchodku počas jedného roka od smrti manžela/manželky. Po uplynutí obdobia jedného roka má vdova/vdovec nárok na výplatu vdovského dôchodku, ak:

  • sa stará o aspoň jedno nezaopatrené dieťa,
  • je invalidná z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % alebo
  • vychovala aspoň tri deti,
  • dovŕšila vek 52 rokov a vychovala dve deti,
  • dovŕšila dôchodkový vek.

Nárok na vdovský/vdovecký dôchodok zaniká uzatvorením manželstva, alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého vdova/vdovec úmyselným trestným činom spôsobila smrť manžela. Nárok stráca vdovec, ktorý má nárok na vdovecký výsluhový dôchodok alebo vdovecký dôchodok podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Výška vdovského a vdoveckého dôchodku:
Suma vdovského/vdoveckého dôchodku je 60 % starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý manžel/manželka ku dňu smrti. Ak sú splnené podmienky nároku na dva dôchodky, vdovský/vdovecký dôchodok sa určí z vyššieho dôchodku. Suma vdovského/vdoveckého dôchodku po poistencovi, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok, je 60 % predčasného starobného dôchodku, na ktorý mal nárok zomretý manžel/manželka ku dňu smrti.

Ako vybavím vdovský/vdovecký dôchodok:
Miestne príslušná pobočka Sociálnej poisťovne spíše so žiadateľom žiadosť o dávku dôchodkového poistenia na základe potrebných dokladov.

Legislatíva:
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení po novelách 348/2011 Z.z. a 521/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov