Súčasná neštandartná situácia, v ktorej sme sa ocitli z dôvodu výskytu COVID-19 sa dotkla nejakým spôsobom každého z nás. Mnohí sa museli vyrovnávať s negatívnym dopadom tejto pandémie, ktorá priniesla zmeny v rôznych oblastiach nášho každodenného života. Táto nová situácia nás zastihla nepripravených, preto bolo oveľa ťažšie sa vyrovnávať s jej následkami.
Mnohé rodiny sa ocitli vo finančných problémoch, ktoré nasledovali bezprostredne po strate zamestnania alebo obmedzenej pracovnej dobe, s upraveným pracovným časom. Ekonomické oslabenie rodín so sebou viazalo množstvo ďalších negatívnych javov, ktoré narušili a sťažili ich bežné fungovanie.
Práve z tohto dôvodu mesto Žilina považovalo za dôležité podporiť aspoň rodiny, ktoré boli touto netradičnou situáciou zasiahnuté najviac.
Prvou aktivitou bol nákup potravinových balíčkov pre vyčlenené rodiny na Bratislavskej ulici. Do zbierky sa aktívne zapojila Diecézna charita Žilina a finančnou sumou 500€ prispela Nadácia ŽSK.
Ďalšou vlnou pomoci bola príprava 71 potravinových balíkov pre rodiny v hmotnej núdzi alebo osamelých rodičov s deťmi. Na príprave uvedenej zbierky sa organizačne podieľali zamestnanci odboru školstva, kultúry a športu a odboru sociálneho a bytového. Potraviny boli nakúpené z finančných prostriedkov Nadácie mesta Žilina a určité druhy trvanlivých potravín darovala spoločnosť HM Tesco.
Balíčky s potravinami si mohli oslovené rodiny prevziať osobne na MÚ Žilina alebo im boli doručené priamo do domácností.
Všetkým, ktorí prispeli k tejto forme pomoci patrí aspoň takto veľká vďaka.