Vážení prítomní hostia, členovia základnej organizácie jednoty dôchodcov !

Je mi cťou, že Vás v mene primátora mesta Žilina Igora Chomu môžem pozdraviť na dnešnej členskej schôdzi Základnej organizácie jednoty dôchodcov z príležitosti Mesiaca úcty k starším, ktorá sa koná v období , kedy si mesto Žilina, pripomína 700. výročie od svojej prvej písomnej zmienky o Žiline ako o meste.

Október – mesiac, pre ktorý je príznačné zafarbenie prírody do najkrajšieho šatu plného farieb, posledných teplých lúčov slniečka a postupnej prípravy na zimu.

Október – mesiac, kedy nielen Vy – staršia generácia s väčším záujmom či pozornosťou vníma vlastný vek a obhliada sa v spomienkach do zapísaných stránok knihy života, ale aj mladšia generácia a obzvlášť tie najmladšie ročníky si väčšmi uvedomujú opodstatnenosť a pevné miesto, ktoré v ich živote nepopierateľne a zaslúžené patrí Vám – rodičom, starým či prastarým rodičom.

Bez vzájomnej výmeny skúseností, učeniu sa láske, tolerancii a úcte k blížnym nebude naplnené poslanie Mesiaca úcty k starším, ktorý je oslavou jesene života, oslavou úcty, ktorú Vám preukazujú blízky i mesto Žilina.

Prajem veľa zdravia, tvorivých síl, pozitívnej energie, pohody v kruhu najbližších.

PhDr. Mgr. Slavomíra Brezovská
prvá zástupkyňa primátora

príhovor odznel na schôdzi základnej organizácie jednoty dôchodcov