Príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zomretého.

Podmienky nároku:

  • zabezpečenie pohrebu oprávnenou osobou,
  • trvalý pobyt alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby a území Slovenskej republiky,
  • trvalý pobyt zomretého v čase smrti na území Slovenskej republiky alebo prechodný pobyt zomretého v čase smrti na území Slovenskej republiky a pochovanie zomretého na území Slovenskej republiky, ak mal v čase smrti prechodný pobyt na území Slovenskej republiky.

Oprávnená osoba si môže uplatniť nárok na príspevok na pohreb na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta posledného trvalého pobytu alebo prechodného pobytu zomretého.

Kto môže žiadať o príspevok na pohreb:
Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok je plnoletá fyzická osoba. Príspevok na pohreb môže žiadať občan aj v prípade, že nie je evidovaný na miestne príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Príspevok na pohreb zomretého patrí iba raz a zaniká uplynutím jedného roka odo dňa uplatnenia nároku na príspevok.

Výška príspevku na pohreb (od 01.09.2009):
Výška príspevku na pohreb je 79,67 €, pričom jeho výška sa môže k 1. septembru kalendárneho roka zvýšiť nariadenie vlády Slovenskej republiky.

Ako vybavím príspevok na pohreb:
Žiadosť o príspevok na pohreb sa podáva písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby alebo dlhodobého pobytu zomretého. Príspevok na pohreb vyplatí miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny oprávnenej osobe najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom podala platiteľovi žiadosť o výplatu príspevku. Žiadosť potvrdzuje pohrebná služba, ktorá poskytla služby spojené so zabezpečením pohrebu, a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta úmrtia.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta posledného trvalého pobytu alebo dlhodobého pobytu zomretého vyplatí príspevok oprávnenej osobe v hotovosti alebo ho poukáže na žiadosť oprávnenej osoby na jej účet v banke, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky.
čítaj viac … 

Žiadosť o príspevok na pohreb

Legislatíva:
Zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/2007 o zvýšení sumy príspevku na pohreb