Projekt „Povedzme hlasné nie!“, ktorý sa začne realizovať v auguste 2012 a bude trvať približne 3 mesiace, je zameraný na osvetu medzi deťmi základných škôl v súvislosti s nástrahami, ktoré prinášajú do života drogy. Priebeh aktivít na základných školách zabezpečuje Mesto Žilina v spolupráci s Úniou centier prevencie a pomoci – DAFNÉ, ktorá má dlhoročné skúsenosti s výkonom protidrogovej prevencie.

Cieľom projektu je podporiť žiakov v uvedomení si zodpovedného rozhodovania sa v situáciách, keď jedinec podlieha tlakom skupiny alebo tlakom vnútorného prostredia. Taktiež je potrebná podpora otvorenej komunikácie žiakov zameranej na otázky užívania drog – Čo je to droga? Prečo ľudia užívajú drogy? Ako telo reaguje na drogu?

„Keďže na žilinských základných školách v minulosti neprebiehalo plošné pokrytie jednotlivých ročníkov preventívnymi programami, rozhodli sme sa na základe podnetov učiteľov, výchovných poradcov a odborníkov z danej problematiky zabezpečiť informácie, prípravu a pomoc žiakom, ako sa majú zachovať, keď prídu do priamej konfrontácie s drogou,“ uviedol primátor mesta Žilina Igor Choma.

Ide o primárnu protidrogovú prevenciu zameranú na posilnenie asertívneho správania a motivácie odmietnuť drogu prostredníctvom hrania rolí, scénok a rôznych situácií, ktorých cieľom je naučiť deti, ako sa zachovať a reagovať na to, keď im niekto ponúkne drogu. Metaforickým spôsobom sa ukáže deťom, čo sa deje v tele, keď je závislé na nejakej droge, ako sa môže cítiť človek, ktorý je na niečom závislý, ale aj aké pocity má človek po požití drogy (práca so simulačnými okuliarmi).

Žiaci v projekte vypĺňajú dotazník, ktorý je zameraný jednak na efektívnosť realizovaných aktivít, takisto na oblasť komunikácie žiakov v súvislosti s drogami (ako komunikujú na danú tému v domácnosti, v škole atď.). Dotazníky sa následne spracujú a vyhodnotia. Na základe výsledkov bude vypracovaná správa, ktorá bude obsahovať aj odporúčania do budúcnosti a možnosť pokračovania preventívnych aktivít s vybranými skupinami.

Celkový rozpočet projektu je 3 032 €, z toho sumou 2 880,40 € prispieva Úrad vlády SR.

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu na poskytnutie účelovej dotácie Úradu vlády SR na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2012. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedné Mesto Žilina.

PhDr. Pavol Čorba
hovorca mesta