Náhradným výživným sa prispieva na zabezpečenie výživy nezaopatreného dieťaťa v prípade, že si povinná osoba neplní vyživovaciu povinnosť stanovenú právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou, alebo že nezaopatrenému dieťaťu nevznikol nárok na sirotský dôchodok, alebo výška sirotského dôchodku nedosahuje výšku minimálneho výživného ustanoveného zákonom o rodine.

Žiadať o náhradné výživné môže:

  • rodič dieťaťa,
  • iná fyzická osoba, ktorej bolo nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti,
  • nezaopatrené dieťa, ak je plnoleté.

Žiadateľ musí splniť podmienky:

  • neplnenie vyživovacej povinnosti povinnou osobou v plnej výške v lehote a spôsobom určených právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou najmenej tri po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného a ak exekučné konanie trvá najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie exekútorovi, alebo
  • oprávnenej osobe nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok, alebo suma sirotského dôchodku, alebo sirotského výsluhového dôchodku je nižšia ako suma minimálneho výživného ustanoveného zákonom o rodine.

Pri splnení jednej z uvedených podmienok má oprávnená osoba nárok na náhradné výživné v prípade, že si riadne plní povinnú školskú dochádzku, ak ide o dieťa, ktoré je povinné plniť povinnú školskú dochádzku, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a zdržiava sa na území Slovenskej republiky; to neplatí ak sa oprávnená osoba zdržiava v cudzine z dôvodu štúdia v cudzine, príjem žiadateľa a fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, nie je vyšší ako 2,2-násobok sumy životného minima žiadateľa a fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne.

Výška náhradného výživného:
Náhradné výživné, na ktoré má nárok oprávnená osoba, je vo výške výživného určeného právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenej dohody, najviac vo výške 3,7 násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa. Ak si povinná osoba plní vyživovaciu povinnosť čiastočne, náhradné výživné sa poskytne vo výške rozdielu medzi výškou výživného určeného právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenej dohody, najviac vo výške 3,7 násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa a výškou zaplateného výživného povinnou osobou. Náhradné výživné, na ktoré má nárok oprávnená osoba- sirota, je vo výške:

  • minimálneho výživného, ak oprávnenej osobe nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok,
  • rozdielu medzi sumou sirotského dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku, alebo úhrnom súm sirotských dôchodkov alebo sirotských výsluhových dôchodkov a minimálnym výživným, ak suma týchto dôchodkov je nižšia ako minimálne výživné. Ak je výška náhradného výživného nižšia ako 0,66 eura za mesiac, úrad náhradné výživné nevypláca.

Ako vybavím náhradné výživné:
Žiadateľ podá písomnú žiadosť na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu. Trvanie nároku na náhradné výživné úrad prehodnocuje každých šesť kalendárnych mesiacov. Po priznaní náhradného výživného je poberateľ povinný informovať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o každej zmene skutočnosti, ktorá je rozhodujúca na vyplácanie náhradného výživného najneskôr do ôsmich dní odo dňa zmeny skutočnosti. Nesplnenie povinnosti má za následok zánik nároku na náhradné výživné
čítaj viac … 

Žiadosť o náhradné výživné

Legislatíva:
Zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení zákona č. 554/2008 Z. z.

Zákon č. 66/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 201/2008 Z.z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov