Prídavok na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa.

Kto má nárok na prídavok na dieťa:

 • rodič nezaopatreného dieťaťa,
 • rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu
 • osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu,
 • plnoleté nezaopatrené dieťa, ak niet rodiča nezaopatreného dieťaťa,
 • plnoleté nezaopatrené dieťa, ak má upravenú vyživovaciu povinnosť od rodičov,
 • plnoleté nezaopatrené dieťa, ak do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,
 • plnoleté nezaopatrené dieťa, ktoré uzavrelo manželstvo,
 • plnoleté nezaopatrené dieťa, ktorého manželstvo zaniklo,
 • maloletý rodič, ktorý má priznané rodičovské práva a povinnosti.

Podmienky nároku prídavku na dieťa sú:

 • starostlivosť oprávnenej osoby o nezaopatrené dieťa, ak ide o rodiča, alebo osobu, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené,
 • trvalý alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby na území SR,
 • trvalý alebo prechodný pobyt nezaopatreného dieťaťa na území SR.

Nárok na prídavok nevzniká ak:

 • sa nezaopatrenému dieťaťu poskytuje starostlivosť v zariadení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v špeciálnom výchovnom zariadení z dôvodu vykonávania rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia alebo rozhodnutia o uložení ochrannej výchovy alebo výchovného opatrenia,
 • je nezaopatrené dieťa vo výkone väzby alebo je vo výkone trestu odňatia slobody,
 • ak sa oprávnená osoba a nezaopatrené dieťa zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou, a počas pobytu v tomto štáte oprávnená osoba nie je verejne zdravotne poistená v Slovenskej republike.

Ak je viac oprávnených osôb a spĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom, prídavok na to isté dieťa patrí len jednej z nich, a to podľa ich dohody.

Výška prídavku na dieťa: (od 01.01.2021)
Výška prídavku je 25,50 € mesačne.

Žiadateľ si môže uplatniť nárok na prídavok spätne najviac za obdobie šiestich mesiacov.

Ako vybavím prídavok na dieťa:
Žiadateľ o prídavok na dieťa podá písomnú žiadosť na miestne príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého resp. prechodného pobytu oprávnenej osoby.
Čítaj viac … 

Žiadosť o prídavok na dieťa

Legislatíva:

Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 232/2018 Z.z. o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa