Príplatok k prídavku na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát pripláca oprávnenej osobe k prídavku na dieťa na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa, na ktoré nemožno uplatniť daňový bonus podľa osobitného predpisu.

Oprávnená osoba:

  • rodič nezaopatreného dieťaťa alebo
  • osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu.

Ak je viac oprávnených osôb a spĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom, príplatok k prídavku na to isté dieťa patrí oprávnenej osobe, ktorej patrí prídavok na dieťa.

Nárok na príplatok k prídavku majú osoby ktoré:
Príplatok k prídavku na dieťa sa poskytuje za splnenia nasledovných podmienok:

  • splnenie podmienok nároku na prídavok,
  • poberanie, starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70% podľa osobitného predpisu, výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu, po dovŕšení veku potrebného na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu alebo poberanie dôchodkovej dávky toho istého druhu v cudzine oprávnenou osobou a  ďalšou fyzickou osobou, ktorá si môže uplatniť daňový bonus podľa §33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (druhý rodič, druhý náhradný rodič alebo manžel rodiča, ktorý nie je rodičom nezaopatreného dieťaťa, ak žijú s nezaopatreným dieťaťom v domácnosti),
  • nevykonávanie zárobkovej činnosti oprávnenou osobou a ďalšou fyzickou osobou, ktorá si môže uplatniť daňový bonus podľa §33 zákona č. 595/2003 Z. z. (druhý rodič, druhý náhradný rodič alebo manžel rodiča, ktorý nie je rodičom nezaopatreného dieťaťa ak žijú s nezaopatreným dieťaťom v domácnosti),
  • nepriznanie daňového bonusu na  nezaopatrené dieťa, na ktoré si oprávnená osoba uplatnila nárok na prídavok na dieťa.

Výška príplatku k prídavku na dieťa: (od 01.01.2021)
Výška príplatku k prídavku je 11,96 € mesačne.

Príplatok k prídavku na dieťa sa vypláca mesačne spoločne s prídavkom na dieťa.

Ako vybavím prídavok na dieťa:
Žiadateľ o príplatok na prídavok podá písomnú žiadosť na miestne príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého resp. prechodného pobytu oprávnenej osoby.
Čítaj viac … 

Žiadosť o príplatok k prídavku na dieťa

Legislatíva:

Opatrenie Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR č. 234/2018 Z.z. o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa