JEDNORAZOVÝ PRÍSPEVOK DIEŤAŤU PRI ZVERENÍ DO NÁHRADNEJ STAROSTLIVOSTI
Jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti je určený na podporu zabezpečenia základného osobného vybavenia dieťaťa, najmä na zabezpečenie jeho ošatenia, obuvi, hygienických potrieb, nevyhnutného nábytku a iných vecí na uspokojenie potrieb dieťaťa.

Kto môže žiadať o jednorazový príspevok dieťaťu pri zverení do náhradnej starostlivosti:
Oprávnená osoba na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti. Osoba, ktorá si uplatňuje nárok na príspevok, je povinná preukázať splnenie podmienok nároku na príspevok a na jeho výplatu a do ôsmich dní písomne oznámiť platiteľovi zmeny, ktoré majú vplyv na nárok na príspevok, na jeho výšku a na jeho výplatu. Nárok na príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím jedného roka od posledného dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý patril. Nárok na príspevok zaniká smrťou oprávnenej osoby.

Výška jednorazového príspevku dieťaťu pri zverení do náhradnej starostlivosti:
Od 01.01.2019 je výška príspevku 530,66 €.

Ako vybavím jednorazový príspevok dieťaťu pri zverení do náhradnej starostlivosti:
Žiadateľ podá písomnú žiadosť na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu. Oprávnenú osobu, ktorá je maloletá, zastupuje v konaní o nároku na príspevok jej náhradný rodič.
čítaj viac … 

Žiadosť o jednorazový príspevok dieťaťu pri zverení do náhradnej starostlivosti


JEDNORAZOVÝ PRÍSPEVOK DIEŤAŤU PRI ZÁNIKU NÁHRADNEJ STAROSTLIVOSTI
Jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti je určený na podporu osamostatnenia sa dieťaťa.

Kto môže žiadať jednorazový príspevok dieťaťu pri zániku náhradnej starostlivosti:
Nárok na jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti má plnoleté dieťa, ak náhradná starostlivosť (zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča, pestúnska starostlivosť, poručníctvo) trvala aspoň jeden rok pred dosiahnutím jeho plnoletosti.
Oprávnená osoba na jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti.

Výška jednorazového príspevku pri zániku náhradnej starostlivosti
Od 01.01.2019 je výška príspevku 978,79 €. Nárok na príspevok vzniká podaním písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Nárok na príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím jedného roka od posledného dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý patril. Jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti zaniká smrťou oprávnenej osoby.

Ako vybavím jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti
Žiadateľ podá písomnú žiadosť na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu.
čítaj viac … 

Žiadosť o jednorazový príspevok dieťaťu pri zániku náhradnej starostlivosti


OPAKOVANÝ PRÍSPEVOK DIEŤAŤU ZVERENÉMU DO NÁHRADNEJ STAROSTLIVOSTI
Opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti je určený na podporu uspokojovania potrieb dieťaťa, najmä na úhradu nákladov na výživu, výchovu, vzdelávanie a bývanie dieťaťa.

Kto môže žiadať o opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti

Nárok na opakovaný príspevok dieťaťu má

  • nezaopatrené dieťa zverené do náhradnej starostlivosti rozhodnutím súdu alebo rozhodnutím príslušného orgánu a
  • plnoleté nezaopatrené dieťa, ktoré do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do náhradnej starostlivosti a žije v domácnosti s fyzickou osobou, ktorá do dosiahnutia jeho plnoletosti bola jeho náhradným rodičom, ak nezaopatrené dieťa nemá príjem alebo má príjem nižší, ako je suma opakovaného príspevku dieťaťu. Oprávnená osoba na opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti

Výška opakovaného príspevku dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti
Výška príspevku od 01.01.2019 je 191,92 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa, ktoré nemá príjem, a vo výške rozdielu medzi 191,92 € a príjmom dieťaťa, ak ide o nezaopatrené dieťa, ktoré má príjem nižší, ako je suma opakovaného príspevku dieťaťu.

Ako vybavím opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti
Žiadateľ podá písomnú žiadosť na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu. Oprávnenú osobu, ktorá je maloletá, zastupuje v konaní o nároku na príspevok jej náhradný rodič.
čítaj viac … 

Žiadosť o opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti


OPAKOVANÝ PRÍSPEVOK NÁHRADNÉMU RODIČOVI
Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi je určený na podporu vykonávania osobnej starostlivosti o dieťa, ktoré má náhradný rodič zverené do náhradnej starostlivosti.
Kto môže žiadať o opakovaný príspevok náhradnému rodičovi

Oprávnená osoba na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi je náhradný rodič. Ak je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti manželom, nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi si môže uplatniť len jeden z nich.

Nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi má náhradný rodič, ak:
– mu bolo na základe rozhodnutia súdu alebo rozhodnutia príslušného orgánu zverené dieťa do náhradnej starostlivosti t.j. pestúnska starostlivosť, poručníctvo, dočasné zverenie dieťaťa do starostlivosti osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom,
– sa začal osobne starať aspoň o jedno zverené dieťa,
– má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a
– nevykonáva náhradnú starostlivosť v zariadení pestúnskej starostlivosti.

Výška opakovaného príspevku náhradnému rodičovi
Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi je od 01.01.2019 vo výške 187,12 € mesačne. Ak sa náhradný rodič osobne stará o tri deti a viac detí, ktoré sú súrodenci, opakovaný príspevok náhradnému rodičovi sa zvyšuje o 133,38 € mesačne.

Ako vybavím opakovaného príspevku náhradnému rodičovi
Žiadateľ podá písomnú žiadosť na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu. Oprávnená osoba na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi je náhradný rodič. Ak je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti manželom, nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi si môže uplatniť len jeden z nich. Nárok na príspevok zaniká smrťou oprávnenej osoby.
čítaj viac … 

Žiadosť o opakovaný príspevok náhradnému rodičovi


OSOBITNÝ OPAKOVANÝ PRÍSPEVOK NÁHRADNÉMU RODIČOVI
Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi je určený na podporu vykonávania osobnej starostlivosti o dieťa zverené do náhradnej starostlivosti, ktoré je občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

Kto môže žiadať o osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi

Oprávnená osoba na osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi je náhradný rodič v prípade, že je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti manželom, nárok na osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi si môže uplatniť len jeden z nich. Nárok na osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi má náhradný rodič,

  • ktorému bolo na základe rozhodnutia súdu alebo rozhodnutia príslušného orgánu zverené dieťa do náhradnej starostlivosti,
  • ktorý sa začal osobne starať o dieťa, ktoré je občan s ťažkým zdravotným postihnutím a
  • ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Výška osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi
Výška osobitného opakovaného príspevku od 01.01.201 je 76,77 € mesačne za starostlivosť o každé zverené dieťa, ktoré je občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

Ako vybavím osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi
Nárok na príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím jedného roka od posledného dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý patril. Nárok na príspevok zaniká smrťou oprávnenej osoby.
čítaj viac … 

Žiadosť o osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi


Legislatíva:

Zákon č. 627/2005  Z.z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa

 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 233/2018 Z.z. o ustanovení súm príspevku na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa