Príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca.

Kto má nárok na príspevok pri narodení dieťaťa:

 • matka, ktorá dieťa porodila,
 • otec dieťaťa, ak matka dieťaťa zomrela alebo po nej bolo vyhlásené pátranie alebo bolo dieťa zverené do výchovy otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu,
 • osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu.

V prípade, že sa dieťa narodí v štáte, ktorý je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, môže vzniknúť nárok na príspevok, ak príspevok alebo dávku toho istého druhu nevyplatila príslušná inštitúcia iného štátu. Nárok na príspevok na to isté dieťa vzniká iba raz, pričom zaniká uplynutím šiestich mesiacov od narodenia dieťaťa. Ak sa súčasne narodí viac detí, nárok na príspevok vzniká na každé dieťa.

Podmienky nároku:

 • narodenie dieťaťa,
 • trvalý pobyt oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky.

Príspevok pri narodení dieťaťa sa poskytuje jednorázovo pri narodení dieťaťa oprávnenej osobe s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.
Ak sa súčasne narodí viac detí, nárok na príspevok pri narodení dieťaťa vzniká na každé dieťa.

Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa nevzniká oprávnenej osobe, ak:

 • pre dieťa neuzatvorila dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti,
 • pred uplatnením nároku na príspevok pri narodení dieťaťa dala privolenie na osvojenie dieťaťa,
 • najmenej jedno z detí oprávnenej osoby narodených pred narodením dieťaťa, na ktoré si uplatňuje nárok na príspevok pri narodení dieťaťa, je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,
 • po pôrode bez súhlasu ošetrujúceho lekára opustila dieťa v zdravotníckom zariadení (v tomto prípade ide o matku dieťaťa),
 • sa dieťa narodilo v cudzine a príslušná inštitúcia krajiny, v ktorej sa dieťa narodilo, vyplatila oprávnenej osobe príspevok alebo inú dávku toho istého druhu,
 • je maloletá a nemá súdom priznané rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k osobnej starostlivosti o dieťa
 • od štvrtého mesiaca tehotenstva do pôrodu sa nezúčastňovala raz za mesiac na preventívnych prehliadkach u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo alebo na obdobných prehliadkach v cudzine, za účasť oprávnenej osoby na preventívnej prehliadke v príslušnom mesiaci sa považuje aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti tejto oprávnenej osobe v ústavnej zdravotnej starostlivosti, alebo
 • po pôrode opustila zdravotnícke zariadenie bez súhlasu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Výška príspevku pri narodení dieťaťa:

 • 829,86 €, ak ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní,
 • 151,37 €, ak ide o dieťa narodené zo štvrtého pôrodu a ďalšieho pôrodu alebo ak ide o dieťa z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa nedožilo 28 dní

Ak sa súčasne narodili dve deti alebo sa súčasne narodilo viac detí a najmenej dve z nich sa dožili 28 dní, suma príspevku pri narodení dieťaťa sa zvyšuje o 75,69 eura na každé dieťa, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní.

Ako vybavím príspevok pri narodení dieťaťa:

Oprávnená osoba si uplatňuje nárok na príspevok na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta jej trvalého pobytu podaním písomnej žiadosti. Táto žiadosť musí obsahovať osobné údaje a to meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a rodné číslo oprávnenej osoby a dieťaťa. Ak sa dieťa narodilo mimo územia Slovenskej republiky a v čase podania žiadosti o príspevok dieťa nemá vydaný rodný list podľa osobitného predpisu, oprávnená osoba priloží k písomnej žiadosti o príspevok úradný preklad rodného listu dieťaťa vydaného v cudzine alebo iného obdobného dôkazu o narodení dieťaťa.
čítaj viac ... 

Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa

Legislatíva:

Zákon č. 383/2013 Z.z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov