Príspevok rodičom je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva raz za rok rodičom alebo osobe, ktorá prevzala deti do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu. Príspevok rodičom slúži na pokrytie zvýšených výdavkov, ktoré vznikajú v súvislosti so starostlivosťou o súčasne narodené tri deti alebo viac detí alebo v priebehu dvoch rokov opakovane narodené dvojčatá alebo viac detí súčasne.

Kto má nárok na príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti:
Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok rodičom, ak spĺňa podmienky, je rodič detí alebo osoba, ktorá prevzala deti do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu. Ak sa rodičia nedohodnú, kto z nich uplatní nárok na príspevok rodičom, prednostné právo na tento príspevok má matka detí. Príspevok rodičom sa poskytuje na každé dieťa v kalendárnom roku iba raz.

Podmienky nároku na príspevok rodičom sú:

Podmienky nároku na príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti sú:

  • najmenej tri z troch alebo viac súčasne narodených detí, prípadne v priebehu dvoch rokov opakovane narodených dvojčiat sú vo veku najviac 15 rokov; u dvojčiat alebo viac súčasne narodených detí, ktoré sa opakovane narodili v priebehu dvoch rokov sa sleduje veková hranica detí, ktoré sa narodili prvé v poradí,
  • riadna starostlivosť oprávnenej osoby o vyššie uvedené deti,
  • trvalý pobyt oprávnenej osoby a vyššie uvedených detí na území Slovenskej republiky.

Príspevok sa rodičom poskytuje na každé dieťa v kalendárnom roku iba raz. Nárok na príspevok nevzniká rodičom pri starostlivosti o dieťa, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení celoročne, ak je jej dôvodom výkon ústavnej výchovy na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu alebo výkon ochrannej výchovy na základe právoplatného rozhodnutia súdu.

Výška príspevku:
Suma príspevku na viac súčasne narodených detí je 110,36 €.

Ako vybavím príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti:
Rodič, oprávnená osoba podá písomnú žiadosť na miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby, následne nato vyplatí príspevok rodičom oprávnenej osobe, avšak najneskôr v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť o výplatu príspevku rodičom podaná. Príspevok je vyplatený rodičom v hotovosti alebo sa príspevok rodičom poukáže na žiadosť na jej účet v banke v Slovenskej republike. Nárok na príspevok rodičom zaniká uplynutím šiestich mesiacov od posledného dňa v kalendárnom mesiaci, do ktorého patrí deň rozhodovania o nároku na príspevok rodičom.
čítaj viac … 

Žiadosť o príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti…

Potvrdenie ošetrujúceho lekára na úcely posúdenia nároku na príspevok pri narodení dietata alebo príspevok rodicom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá

Legislatíva:
Zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov