Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva rodičovi na zabezpečovanie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa, s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do šiestich rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie tri roky od právoplatnosti rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do tejto starostlivosti.

Kto má nárok na rodičovský príspevok:

  • rodič dieťaťa
  • manžel (manželka) rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti, alebo
  • osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov (ďalej spolu len “rodič”).

Ak je v rodine viac detí mladších ako tri roky (poprípade dieťa s dlhodobým nepriaznivým zdravotným stavom do šesť rokov alebo dieťaťa, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov), patrí pri starostlivosti o tieto deti rodičovský príspevok len jednému z rodičov, a to rodičovi určenému podľa ich dohody.

Rodič môže popri poberaní rodičovského príspevku pracovať, pričom môže starostlivosť o dieťa zabezpečiť prostredníctvom inej osoby, alebo môže dieťa umiestniť v jasliach či škôlke. Rodičovský príspevok je vyplácaný do času, kým dieťa nedovŕši tretí, resp. šiesty rok života v prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu.

Výška rodičovského príspevku:  (od 01.01.2021)
Rodičovský príspevok je v sume 275,90 € mesačne. Nárok na rodičovský príspevok v sume 378,10 € mesačne má oprávnená osoba, ktorej sa pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte. Ak rodič zabezpečuje starostlivosť o dve a viac súčasne narodených detí, rodičovský príspevok sa zvyšuje o 25 % na každé ďalšie dieťa, ktoré sa narodilo súčasne. Rodičia dvojičiek tak majú nárok na rodičovský príspevok vo výške 344,90 € a rodičia trojičiek na rodičovský príspevok vo výške 413,90 €.

Rodičovský príspevok je krátený na výšku 50 % sumy rodičovského príspevku, ak oprávnená osoba nedbá najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa v jej starostlivosti; rodičovský príspevok sa v tejto sume poskytuje najmenej počas troch kalendárnych mesiacov od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom škola oznámila úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že oprávnená osoba nedbá najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa v jej starostlivosti.

Ako vybavím rodičovský príspevok:
Žiadateľ o rodičovský príspevok podá písomnú žiadosť na miestne príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého pobytu oprávnenej osoby.
čítaj viac…

Žiadosť o rodičovský príspevok

Legislatíva:
Zákon č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov