Dĺžka materskej dovolenky:

  • dĺžka materskej dovolenky je spravidla 34 týždňov,
  • materskú dovolenku v trvaní najviac 37 týždňov má osamelá matka,
  • materskú dovolenku v trvaní 43 týždňov má matka, ktorej sa súčasne narodili dve a viac detí a aspoň o dve z narodených detí sa stará,
  • pri narodení mŕtveho dieťaťa trvá materská dovolenka 14 týždňov.

Kto má nárok na materské:
Mamička, ktorá je tehotná alebo ktorá sa stará o narodené dieťa, má nárok na materské, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.
Mamičke vzniká nárok na materské od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom, a ak porodila skôr, odo dňa pôrodu.

Komu vzniká nárok na materské:

  • zamestnancovi,
  • povinne nemocensky poistenej osobe – samostatne zárobkovo činná osoba,
  • dobrovoľne nemocensky poistenej osobe,
  • alebo osobe ak jej vznikol nárok na materské po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote.

Materské je určené vo výške 65 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu.

Ako vybavím materské:
Ošetrujúci lekár vystaví tlačivo Sociálnej poisťovne „Žiadosť o materské“ (nie je voľne dostupná), zväčša na začiatku šiesteho až ôsmeho týždňa pred očakávaným dátumom pôrodu. Žiadosť sa podáva na mieste príslušnej pobočke sociálnej poisťovne, čo možno v najskoršom termíne z dôvodu zníženia rizika premlčania výplaty materského.
čítaj viac …

Legislatíva:
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

BLIŽŠIE INFORMÁCIE ZÍSKATE:
Sociálna poisťovňa – pobočka Žilina
Antona Bernoláka 53
010 01 Žilina

Tel. č.: 0906 175 111
Riaditeľ/ka pobočky: 0906 175 001
e-mail: zilina@socpoist.sk