Kto má nárok na vyrovnávaciu dávku:
Zamestnankyňa má nárok na vyrovnávaciu dávku, ak je počas tehotenstva preradená na inú prácu, pretože práca, ktorú predtým vykonávala, je zakázaná tehotným ženám alebo podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotenstvo, a pri práci, na ktorú je preradená dosahuje bez svojho zavinenia nižší príjem alebo náhradu príjmu ako pri práci, ktorú vykonávala pred preradením, alebo ak počas materstva do konca deviateho mesiaca po pôrode je preradená na inú prácu, pretože práca, ktorú predtým vykonávala, je zakázaná matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode alebo podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej zdravie alebo materstvo, a pri práci, na ktorú je preradená, dosahuje bez svojho zavinenia nižší príjem ako pri práci, ktorú vykonávala pred preradením.

Vyrovnávacia dávka sa poskytuje za kalendárny mesiac a to aj vtedy, ak zamestnankyňa bola preradená na inú prácu alebo sa preradenie skončilo počas kalendárneho mesiaca.

Výška vyrovnávacej dávky je 55 % z rozdielu medzi mesačným vymeriavacím základom určeným a vymeriavacím základom, z ktorého zamestnankyňa platí poistné na nemocenské poistenie v jednotlivých kalendárnych mesiacoch po preradení na inú prácu.

Za preradenie na inú prácu v tehotenstve a materstve sa považuje:

  • zníženie normovaného výkonu práce, ktorým sa odstránia príčiny, na ktorých základe je také vykonávanie práce zakázané tehotným ženám a matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode alebo ktoré podľa lekárskeho posudku ohrozuje tehotenstvo ženy, jej zdravie alebo materstvo, s výnimkou kratšieho pracovného času,
  • oslobodenie od vykonávania niektorých pracovných činností pri prácach, ktoré sú zakázané tehotným ženám a matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode alebo ktoré podľa lekárskeho posudku ohrozujú jej tehotenstvo, zdravie alebo materstvo, s výnimkou oslobodenia tehotnej zamestnankyne alebo zamestnankyne do konca deviateho mesiaca po pôrode od vykonávania uvedených pracovných činností v kratšom pracovnom čase,
  • preradenie tehotnej zamestnankyne alebo zamestnankyne do konca deviateho mesiaca po pôrode na iné pracovisko alebo pracovné miesto, ak jej doterajšie pracovisko alebo pracovné miesto patrí medzi také, ktoré sú zakázané tehotným ženám a matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode, alebo ak dochádzanie na doterajšie pracovisko alebo pracovné miesto podľa lekárskeho posudku ohrozuje tehotenstvo ženy, jej zdravie alebo materstvo,
  • oslobodenie od vykonávania nočnej práce tehotnej zamestnankyne alebo zamestnankyne do konca deviateho mesiaca po pôrode.

Ako vybavím vyrovnávaciu dávku:
Ošetrujúci lekár výstavy tlačivo Sociálnej poisťovne „Žiadosť o vyrovnávaciu dávku“ (nie je voľne dostupná), pri zistení potreby preradenia na inú prácu. Žiadosť sa podáva na mieste príslušnej pobočke sociálnej poisťovne čo možno najskôr termíne, pričom pred uplatnením nároku na vyrovnávaciu dávku žiadateľka predloží žiadosť o vyrovnávaciu dávku na potvrdenie zamestnávateľovi.
čítaj viac … 

Legislatíva:
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

BLIŽŠIE INFORMÁCIE ZÍSKATE:
Sociálna poisťovňa – pobočka Žilina
Antona Bernoláka 53
010 01 Žilina

Tel. č.: 0906 175 111
Riaditeľ/ka pobočky: 0906 175 001
e-mail: zilina@socpoist.sk