Ťažké zdravotné postihnutie je zdravotné postihnutie s mierou funkčnej poruchy najmenej 50 %. Funkčná porucha je nedostatok telesných schopností, zmyslových schopností alebo duševných schopností fyzickej osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov.

Kompenzácia sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia je zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia poskytovaním peňažných príspevkov na kompenzáciu alebo poskytovaním sociálnych služieb. Cieľom poskytovania kompenzácie, ako aj vyhotovovania preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom a parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím je podpora sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti za jej aktívnej účasti pri zachovaní jej ľudskej dôstojnosti.

Sociálny dôsledok ťažkého zdravotného postihnutia je znevýhodnenie, ktoré má fyzická osoba z dôvodu jej ťažkého zdravotného postihnutia v porovnaní s fyzickou osobou bez zdravotného postihnutia rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok a ktoré nie je schopná z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia prekonať sama.

Sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia sa kompenzujú v oblastiach
Oblasť mobility a orientácie – kompenzuje sa znížená pohybová schopnosť alebo znížená orientačná schopnosť osoby ťažko zdravotne postihnutej.

Oblasť komunikácie – kompenzuje sa narušená schopnosť komunikácie. Účelom kompenzácie v tejto oblasti je umožniť styk so spoločenským prostredím a sprístupniť informácie.

Oblasť zvýšených výdavkov – kompenzujú sa zvýšené výdavky na diétne stravovanie a výdavky súvisiace

 • s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia,
 • so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla,
 • so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom.

Cieľom kompenzácie v oblasti zvýšených výdavkov je zmierniť dôsledky pravidelných zvýšených výdavkov spojených s ťažkým zdravotným postihnutím fyzickej osoby.

Oblasť sebaobsluhy – kompenzuje sa obmedzená schopnosť sebaobsluhy alebo strata schopnosti sebaobsluhy. Účelom kompenzácie v tejto oblasti je poskytnúť pomoc pri úkonoch sebaobsluhy alebo poskytnúť osobitnú starostlivosť.

Posudková činnosť na účely kompenzácie, na účely preukazu a parkovacieho preukazu
Posudková činnosť na účely kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu je lekárska posudková činnosť a sociálna posudková činnosť. Posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár príslušného orgánu, sociálny pracovník príslušného orgánu a iní prizvaní odborníci najmä z oblasti stavebníctva, architektúry, ergo terapie a pomôcok.

Lekárska posudková činnosť na účely tohto zákona je

 • hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu, jeho zmien a porúch, ktoré podmieňujú zdravotné postihnutie fyzickej osoby,
 • určovanie miery funkčnej poruchy,
 • posudzovanie sociálnych dôsledkov v oblastiach kompenzácií, ktoré má fyzická osoba v dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia v porovnaní s fyzickou osobou bez zdravotného postihnutia,
 • posudzovanie jednotlivých druhov odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • posudzovanie fyzickej schopnosti a psychickej schopnosti fyzickej osoby vykonávať opatrovanie,
 • posudzovanie fyzickej schopnosti a psychickej schopnosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím udeliť písomný súhlas,
 • posúdenie potreby osobitnej starostlivosti.

Lekársku posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár príslušného orgánu. Posudkový lekár pri vykonávaní lekárskej posudkovej činnosti spolupracuje najmä s lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a s lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast, alebo s lekárom so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore a sociálnym pracovníkom príslušného orgánu.

Posudkový lekár požiada poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o kompletizáciu lekárskeho nálezu, ak je lekársky nález neúplný. Lekársky nález je aktuálny, ak nie je starší ako šesť mesiacov. Z lekárskeho nálezu, ktorý je starší ako šesť mesiacov môže vychádzať posudkový lekár v prípade ak je podľa posudkového lekára zdravotný stav fyzickej osoby chronický s trvalým poškodením a miera funkčnej poruchy je definitívna a od ďalšej liečby nemožno očakávať zlepšenie.

Posudkový lekár môže predvolať fyzickú osobu na posúdenie jej zdravotného stavu, ak má pochybnosti o správnosti diagnostického záveru vyplývajúceho z predloženého lekárskeho nálezu alebo je potrebné overiť objektívnosť alebo úplnosť diagnostického záveru. Posudkový lekár je povinný pozvať fyzickú osobu na posúdenie jej zdravotného stavu, ak o to táto fyzická osoba písomne požiada. V ostatných prípadoch posudkový lekár vykoná posúdenie bez prítomnosti posudzovanej fyzickej osoby.

Ak je miera funkčnej poruchy fyzickej osoby menej ako 50 %, lekársky posudok obsahuje len mieru funkčnej poruchy, vyjadrenie, že nejde o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím a odôvodnenie tohto vyjadrenia.

Sociálna posudková činnosť
Sociálna posudková činnosť sa vykonáva, ak je osoba posúdená ako fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím.

Sociálna posudková činnosť je:

 • posudzovanie individuálnych predpokladov fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • posudzovanie rodinného prostredia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • posudzovanie prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti,
 • posudzovanie všetkých druhov odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na účely parkovacieho preukazu sa posudzuje len oblasť mobility a orientácie
 • navrhovanie kompenzácií v jednotlivých oblastiach.

Sociálnu posudkovú činnosť vykonáva sociálny pracovník príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Sociálna posudková činnosť sa vykonáva za účasti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má právo vyjadrovať svoje potreby a návrhy na riešenie svojej sociálnej situácie. Sociálna posudková činnosť sa môže vykonávať aj za účasti inej fyzickej osoby, ktorú si fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím určí a aj v prostredí, v ktorom sa fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím obvykle zdržiava.

Posudzovanie rodinného prostredia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím zahŕňa najmä hodnotenie schopnosti a rozsahu pomoci, ktorú jej poskytuje rodina. Za rodinu na účely posudzovania rodinného prostredia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa považuje jej manžel alebo manželka, rodičia a deti.

Poskytovanie peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia závisí aj od výšky príjmu a majetku fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Pri zisťovaní výšky príjmu fyzickej osoby sa započítavajú, okrem príjmu fyzickej osoby, aj príjmy spoločne posudzovaných osôb, ktorými sú napr. manžel alebo manželka fyzickej osoby, rodičia, ktorí žijú s fyzickou osobou v spoločnej domácnosti ak je fyzická osoba nezaopatrené dieťa.

Príjem fyzickej osoby, ktorý sa zisťuje na účely peňažných príspevkov sa určí ako súčet všetkých príjmov osôb posudzovaných spoločne sa vydelí počtom týchto osôb (fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a ostatné spoločne posudzované osoby).

Príjem fyzickej osoby predstavuje priemerný mesačný príjem za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom fyzická osoba požiadala o peňažný príspevok na kompenzáciu. Takto zistený príjem sa prehodnocuje jeden krát za rok pri opakovaných peňažných príspevkoch. Fyzická osoba, ktorá žiada o peňažný príspevok na kompenzáciu vrátane fyzickej osoby, na ktorej opatrovanie sa príspevok žiada vyhlasuje na osobitnom tlačive, či hodnota majetku, ktorý vlastní je alebo nie je vyššia ako 39 833 €. Vyhlásenie o majetku nepodávajú fyzické osoby, ktoré žiadajú o peňažný príspevok na opatrovanie. Peňažný príspevok na kompenzáciu sa neposkytne, ak je hodnota majetku osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vyššia ako 39 833 €. Toto pravidlo platí pre všetky peňažné príspevky na kompenzáciu.
čítaj viac … 

Legislatíva:
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov