Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, možno poskytnúť peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla.

Za osobné motorové vozidlo sa považuje motorové vozidlo, ktoré bolo vyrobené na účely prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách a má najmenej štyri kolesá, používa sa na dopravu osôb a je projektované na prepravu cestujúcich najviac s ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča alebo motorové vozidlo projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou3 500 kg, ak počet miest na sedenie uvedených v osvedčení o evidencii tohto motorového vozidla je najmenej štyri. Za osobné motorové vozidlo na účely tohto zákona sa nepovažuje štvorkolka.

Kto môže žiadať peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla: 

  • fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ak nie je schopná na rovnakom základe s ostatnými fyzickými osobami a pri rešpektovaní jej prirodzenej dôstojnosti premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb (napr. autobus, vlak, trolejbus) a späť, nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z takéhoto vozidla alebo zvládnuť z dôvodu ťažkým zdravotným postihnutím inú situáciu vo vozidle verejnej hromadnej dopravy osôb najmä z dôvodu poruchy správania pri duševných ochoreniach, vertebrobasilárnej insuficiencie s ťažkými závratmi, straty dvoch končatín, kardiopulmonálnej nedostatočnosti ťažkého stupňa alebo ťažkej poruchy sfinkterov,
  • fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je zamestnaná alebo preukáže, že bude zamestnaná alebo preukáže, že sa jej poskytuje sociálna služba v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení, dennom stacionári alebo preukáže, že sa jej bude poskytovať sociálna služba v týchto zariadeniach alebo navštevuje školské zariadenie alebo preukáže, že bude navštevovať školské zariadenie,
  • fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím bude využívať osobné motorové vozidlo najmenej dvakrát v týždni na účely prepravy do zamestnania, školského zariadenia alebo do domova sociálnych služieb, špecializovaného zariadenia alebo denného stacionára a dvakrát späť.

Podmienka využívania osobného motorového vozidla na účel prepravy fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím je splnená aj vtedy, ak: 

  • fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím vykonáva zamestnanie v mieste svojho trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a osobné motorové vozidlo využíva počas dvoch dní v týždni na svoju prepravu pri výkone svojho zamestnania,
  • fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje týždenná pobytová sociálna služba v domove sociálnych služieb alebo špecializovanom zariadení, zabezpečuje najmenej jedenkrát v týždni jej preprava do tohto domova alebo zariadenia a najmenej jedenkrát v týždni preprava z takéhoto domova alebo zariadenia, alebo
  • fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím navštevuje školské zariadenie najmenej dvakrát v mesiaci z dôvodu, že má určený individuálny študijný plán alebo je ubytovaná v internáte.

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla možno poskytnúť na základe dokladu o cene osobného motorového vozidla „predfaktúra“ alebo na základe dokladu o kúpe osobného motorového vozidla „faktúra“ vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je výroba, predaj, distribúcia alebo úprava osobných motorových vozidiel.

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla je možné poskytnúť aj v prípade, ak si osobné motorové vozidlo kupujú spoločne viaceré fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla možno poskytnúť, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím požiada o poskytnutie tohto peňažného príspevku najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 65 rokov veku.

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla sa neposkytne, ak príjem osoby s ťažkým zdravotným postihnutím prevyšuje päť násobok sumy životného minima. Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla takisto nemožno poskytnúť na osobné motorové vozidlo, ktoré bolo zakúpené predo dňom vypracovania komplexného posudku.

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla nemožno poskytnúť na kúpu osobného motorového vozidla, ktoré je podľa technického preukazu staršie ako päť rokov.

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla nemožno poskytnúť fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba, s výnimkou nezaopatreného dieťaťa, ktorému sa poskytuje celoročná pobytová služba na účely plnenia povinnej školskej dochádzky alebo sústavnej prípravy na povolanie.

Výplata príspevku sa uskutočňuje v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Výška peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla:
Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla je možné poskytnúť najviac vo výške 6 638,79 €. Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla s automatickou prevodovkou je možné poskytnúť najviac vo výške 8 298, 48 €. Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla s automatickou prevodovkou možno poskytnúť, pri splnení ostatných podmienok, vtedy, ak:

  • fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je podľa komplexného posudku odkázaná na úpravu osobného motorového vozidla, ktorou je automatická prevodovka a
  • má fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím oprávnenie na vedenie osobného motorového vozidla.

Výška peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla a na kúpu osobného motorového vozidla s automatickou prevodovkou sa určí percentuálnou sadzbou v zmysle prílohy č. 13 zákona 447/2008 Z. z. v závislosti od ceny osobného motorového vozidla a príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Cena osobného motorového vozidla sa zohľadňuje najviac v sume 13 277,57 €. To znamená, že ak si fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím zakúpi drahšie osobné motorové vozidlo, pri výpočte výšky peňažného príspevku mu úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zohľadní len uvedenú maximálnu sumu. Ak si kupujú jedno osobné motorové vozidlo viaceré fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, výška peňažného príspevku pre žiadateľa sa určí v závislosti od prislúchajúcej časti obstarávacej ceny, najviac zo sumy 13.277,57 €.

Ďalší peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla možno poskytnúť, ak od právoplatnosti rozhodnutia o priznaní predchádzajúceho peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla uplynulo najmenej sedem rokov ak 

  • fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím sa zaviaže, že osobné motorové vozidlo, na ktoré sa poskytol predchádzajúci peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla, predá do šiestich mesiacov od kúpy nového osobného motorového vozidla alebo
  • osobné motorové vozidlo, na ktoré sa poskytol predchádzajúci peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla, je vyradené z evidencie motorových vozidiel, alebo sa fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím zaviaže, že do šiestich mesiacov od kúpy nového osobného motorového vozidla požiada o vyradenie z evidencie motorových vozidiel.

Podmienka uplynutia siedmich rokov sa považuje za splnenú, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím vráti peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla alebo jeho pomernú časť.

Ako vybavím peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla:
Žiadosť o peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla sa podáva na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, podľa miesta trvalého pobytu občana. Žiadosť o peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla musí fyzická osoba, ktorá žiada o jeho priznanie, odôvodniť a predložiť doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie.
čítaj viac …  

Legislatíva: 
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov