Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku odkázaná na pomôcku, možno poskytnúť peňažný príspevok na kúpu pomôcky.

Pomôcka na účely tohto zákona je vec, technologické zariadenie alebo jeho časť, ktoré umožňuje alebo sprostredkuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím vykonávať činnosti, ktoré by bez ich použitia nemohla vykonávať sama alebo by vykonávanie týchto činností bolo spojené s nadmernou fyzickou záťažou, alebo neúmernou dĺžkou trvania činnosti.

Pomôcka je aj špeciálny softvér alebo aktualizácia softvéru, ktoré umožňujú fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím používať počítať a iné technické zariadenia. Za pomôcku sa považuje aj pes so špeciálnym výcvikom. Osobné motorové vozidlo sa považuje za pomôcku len na účely výcviku.

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná kúpiť si pomôcku, na ktorej kúpu jej bol poskytnutý peňažný príspevok do troch mesiacov odo dňa poskytnutia tohto peňažného príspevku, najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o priznaní tohto peňažného príspevku, ak pomôcku nemožno kúpiť z dôvodov na strane osoby, ktorej predmetom činnosti je výroba pomôcky, predaj pomôcky, distribúcia pomôcky.

Kto môže žiadať peňažný príspevok na kúpu pomôcky:
Peňažný príspevok na kúpu pomôcky sa poskytne, ak:

  •  je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná podľa komplexného posudku na pomôcku, na úpravu pomôcky, ak sociálne dôsledky jej ťažkým zdravotným postihnutím možno prekonať alebo zmierniť pomôckou alebo úpravou pomôcky,
  • sa pomôcka neposkytuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia, s výnimkou druhého mechanického vozíka, za ktorý sa považuje aj druhý jednoduchý kočík a druhý špeciálne upravený kočík, druhého elektrického vozíka alebo druhého načúvacieho aparátu,
  • sa vydá právoplatné rozhodnutie o poskytnutí peňažného príspevku na kúpu pomôcky, výcvik využívania pomôcky a úpravu pomôcky, ktoré vydáva príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Peňažný príspevok na kúpu pomôcky možno poskytnúť len na pomôcky uvedené v prílohe k opatreniu č. 7/2009 Z. z. na zmiernenie alebo prekonanie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.

Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím možno poskytnúť peňažný príspevok na kúpu viacerých pomôcok, ak spĺňa podmienky na poskytnutie peňažného príspevku na kúpu každej z týchto pomôcok. Taktiež je možné poskytnúť peňažný príspevok na kúpu pomôcky v prípade, ak si viaceré fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím kupujú jednu spoločnú pomôcku.

Peňažný príspevok na kúpu pomôcky sa neposkytne, ak príjem osoby s ťažkým zdravotným postihnutím prevyšuje päť násobok sumy životného minima.

Peňažný príspevok na kúpu pomôcky nemožno poskytnúť na pomôcku, ktorá bola zakúpená predo dňom vypracovania komplexného posudku a na zácvik používania pomôcky a úpravu pomôcky, vykonané predo dňom vypracovania posudku.

Výška peňažného príspevku na kúpu pomôcky:
Peňažný príspevok na kúpu pomôcky je najviac 8 630, 42 €.

Výška peňažného príspevku na kúpu pomôcky určeného na kúpu:

  • druhého mechanického vozíka je najviac 1 659,70 €,
  • druhého elektrického vozíka je najviac 4 979,09 € a
  • druhého načúvacieho aparátu je najviac 331,94 €.

Výška peňažného príspevku na kúpu pomôcky sa určí percentuálnou sadzbou v zmysle prílohy č. 10 a č. 11 zákona 447/2008 Z. z. v závislosti od ceny pomôcky a príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Ak sa odkázanosť na pomôcku viacerých fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím rieši kúpou jednej spoločnej pomôcky, výška peňažného príspevku na kúpu sa určuje pre každú fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím z prislúchajúcej časti obstarávacej ceny. Pri určení výšky peňažného príspevku na kúpu pomôcky sa zohľadňuje cena pomôcky najviac v sume ustanovenej v prílohe opatrenia č. 7/2009 Z. z..

Ďalší peňažný príspevok na kúpu pomôcky rovnakého druhu možno poskytnúť, ak pomôcka neplní svoj účel, pomôcka neplní svoj účel, ak:

  • je nefunkčná a nemožno ju opraviť,
  • je nefunkčná a cena opravy alebo cena opravy s cenou všetkých doterajších opráv by bola vyššia ako 50 % poskytnutého peňažného príspevku na kúpu pomôcky,alebo vyššia ako 50 % ceny pomôcky, alebo 50 % ceny porovnateľnej pomôcky aktuálnej na trhu v čase rozhodovania o peňažnom príspevku na opravu pomôcky alebo
  • nekompenzuje sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia.

Výplata príspevku sa uskutočňuje v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytol peňažný príspevok na kúpu pomôcky, je povinná vrátiť peňažný príspevok na kúpu pomôcky ak pred uplynutím siedmych rokov od poskytnutia tohto peňažného príspevku (pri druhom elektronickom vozíku je táto lehota 10 rokov) predá, daruje alebo zaviní stratu alebo nefunkčnosť tejto pomôcky, alebo je povinná vrátiť pomôcku subjektu, ktorý jej poskytol úver na kúpu tejto pomôcky, alebo pomôcka, na ktorej kúpu bol poskytnutý tento peňažný príspevok vhodne nekompenzuje sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia, v tomto prípade má osoba s ťažkým zdravotným postihnutím možnosť vrátiť takúto pomôcku, ak je funkčná.

Ako vybavím peňažný príspevok na kúpu pomôcky:
Žiadosť o peňažný príspevok na kúpu pomôcky sa podáva na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, podľa miesta trvalého pobytu občana. Žiadosť o peňažný príspevok na kúpu pomôcky musí fyzická osoba, ktorá žiada o jeho priznanie, odôvodniť a predložiť doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie.
čítaj viac … 

Legislatíva:
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Opatrenie č. 7/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok