Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku odkázaná na zdvíhacie zariadenie, možno poskytnúť peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia, ak sa zdvíhacie zariadenie neposkytuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia.

Zdvíhacie zariadenie slúži na prekonávanie architektonických bariér a na zvýšenie schopnosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím premiestňovať sa alebo zabezpečiť si sebaobsluhu. Peňažný príspevok možno poskytnúť aj vtedy, ak sa zdvíhacím zariadením umožní alebo uľahčí premiestňovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo poskytovanie pomoci inou fyzickou osobou.

Zdvíhacie zariadenie je najmä schodolez, zdvihák, šikmá schodisková plošina, zvislá schodisková plošina, výťah, alebo stropné zdvíhacie zariadenie. Kúpou zdvíhacieho zariadenia sa rozumie kúpa tohto zariadenia vrátane nevyhnutného príslušenstva, jeho inštalácia a stavebná úprava, ak je potrebná na inštaláciu a prevádzku zdvíhacieho zariadenia. Ak je súčasťou kúpy zdvíhacieho zariadenia aj stavebná úprava, tak peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia možno poskytnúť, ak má fyzická osoba ťažkým zdravotným postihnutím trvalý pobyt v byte alebo v rodinnom dome, v ktorom sa má stavebná úprava vykonať.

Kto môže žiadať peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia:
Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia sa poskytne, ak:

  • je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná podľa komplexného posudku na zdvíhacie zariadenie, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na zdvíhacie zariadenie, ak sociálne dôsledky jej ťažkým zdravotným postihnutím možno prekonať alebo zmierniť zdvíhacím zariadením,
  • sa zdvíhacie zariadenie neposkytuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia a nie je svojím charakterom a účelom porovnateľné so zdvíhacím zariadením poskytovaným z verejného zdravotného poistenia a uvedeným v zozname zdravotníckych pomôcok,
  • fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím nie je poskytovaná celoročná pobytová sociálna služba (s výnimkou poskytovania tejto služby nezaopatrenému dieťaťu na účely plnenia povinnej školskej dochádzky alebo sústavnej prípravy na povolanie).

Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím možno poskytnúť peňažný príspevok na kúpu viacerých zdvíhacích zariadení, ak spĺňa podmienky na poskytnutie peňažného príspevku na kúpu každého z týchto zariadení. Peňažný príspevok je možné poskytnúť aj vtedy, ak si viacero fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím kupuje jedno spoločné zdvíhacie zariadenie.

Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia možno poskytnúť na základe dokladov o cene zdvíhacieho zariadenia „predfaktúra“ alebo dokladov o kúpe zdvíhacieho zariadenia „faktúra“, vyhotovených osobami, ktorých predmetom činnosti je výroba, predaj, distribúcia zdvíhacích zariadení alebo vykonávanie stavebných úprav.

Peňažný príspevok na kompenzáciu sa neposkytne, ak príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím prevyšuje päť násobok sumy životného minima.

Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia nemožno poskytnúť na zdvíhacie zariadenie, ktoré bolo zakúpené predo dňom vypracovania komplexného posudku.

Výplata príspevku sa uskutočňuje v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Výška peňažného príspevku na kúpu zdvíhacieho zariadenia:
Výška peňažného príspevku na kúpu zdvíhacieho zariadenia sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny zdvíhacieho zariadenia a príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe č. 10 zákona 447/2008 Z. z.. Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia je najviac 11 617,88 €.

Ďalší peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia rovnakého druhu možno poskytnúť, len ak zdvíhacie zariadenie neplní svoj účel, zdvíhacie zariadenie neplní svoj účel, ak: 

  • je nefunkčné a nemožno ho opraviť,
  • je nefunkčné a cena opravy alebo cena opravy s cenou všetkých doterajších opráv by bola vyššia ako 50 % ceny zdvíhacieho zariadenia, na ktorej základe bol poskytnutý peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia, alebo
  • vhodne nekompenzuje sociálne dôsledky ťažkým zdravotným postihnutím.

Povinnosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytol peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia: 

  • kúpiť si zdvíhacie zariadenie, na ktorého kúpu jej bol poskytnutý peňažný príspevok do troch mesiacov odo dňa poskytnutia tohto peňažného príspevku, najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o jeho priznaní, ak zdvíhacie zariadenie nemožno kúpiť z dôvodov na strane osôb, ktorých predmetom činnosti je výroba, predaj, distribúcia zdvíhacieho zariadenia a inštalácia a vykonávanie stavebných úprav, ak sú potrebné na inštaláciu a prevádzku zdvíhacieho zariadenia,
  • predložiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdenie o skutočnosti, že si nemôže kúpiť zdvíhacie zariadenie v lehote troch mesiacov od poskytnutia peňažného príspevku na kúpu zdvíhacieho zariadenia, z dôvodov na strane osoby ktorej predmetom činnosti je výroba, predaj, distribúcia zdvíhacieho zariadenia a inštalácia a vykonávanie stavebných úprav, ak sú potrebné na inštaláciu a prevádzku zdvíhacieho zariadenia,
  • preukázať skutočnosti rozhodujúce na priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu, na jeho výšku alebo výplatu,
  • písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku na peňažný príspevok na kompenzáciu, na jeho výšku, výplatu.

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytol peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia je povinná vrátiť tento peňažný príspevok, alebo jeho pomernú časť aj vtedy, ak pred uplynutím siedmich rokov od poskytnutia tohto príspevku predá alebo daruje zdvíhacie zariadenie alebo zaviní jeho stratu alebo nefunkčnosť alebo bola povinná vrátiť zdvíhacie zariadenie subjektu, ktorý jej poskytol úver na kúpu zdvíhacieho zariadenia, funkčné zdvíhacie zariadenie nekompenzuje sociálne dôsledky jej ťažkým zdravotným postihnutím, v takomto prípade môže fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím vrátiť funkčné zdvíhacie zariadenie.

Ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím zomrie pred uplynutím siedmich rokov od poskytnutia peňažného príspevku na kúpu zdvíhacieho zariadenia, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uplatní poskytnutý peňažný príspevok alebo jeho pomernú časť ako pohľadávku v konaní o dedičstve vo výške hodnoty časti zdvíhacieho zariadenia.

Ako vybavím peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia:
Žiadosť o peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia sa podáva na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, podľa miesta trvalého pobytu občana. Žiadosť o peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia musí fyzická osoba, ktorá žiada o jeho priznanie, odôvodniť a predložiť doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie.
čítaj viac …

Legislatíva:
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov