Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku odkázaná na pomôcku a táto pomôcka vyžaduje opravu alebo je podľa komplexného posudku odkázaná na úpravu pomôcky a táto úprava vyžaduje opravu, možno poskytnúť peňažný príspevok na opravu pomôcky. Peňažný príspevok na opravu pomôcky určený na opravu úpravy osobného motorového vozidla možno poskytnúť fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ak je podľa komplexného posudku odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a na úpravu osobného motorového vozidla.

Za opravu pomôcky sa považuje:

 • vykonanie zásahov na pomôcke alebo jej časti, ktorými sa zabezpečí výmena nefunkčných častí, opotrebovaných častí alebo častí s prekročenou životnosťou alebo kontrola funkčnosti zdvíhacieho zariadenia,
 • vykonanie zásahov na tých častiach pomôcky alebo osobného motorového vozidla, ktoré boli upravené prispôsobením individuálnym potrebám fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • chirurgický zákrok v rámci veterinárnej starostlivosti alebo liečebné terapeutické činnosti závažnejšieho charakteru na psovi so špeciálnym výcvikom.

Peňažný príspevok na opravu pomôcky nie je možné poskytnúť v prípade, ak pomôcka prestala plniť svoj účel z dôvodu nefunkčnosti napájacích batérií alebo akumulátorov s kapacitou do 10 Ah.

Kto môže žiadať peňažný príspevok na opravu pomôcky:
Peňažný príspevok na opravu pomôcky je možné poskytnúť:

 • fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ak je podľa komplexného posudku
  • odkázaná na pomôcku a pomôcka vyžaduje opravu
  • odkázaná na úpravu pomôcky a táto úprava vyžaduje opravu
  • odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a na úpravu osobného motorového vozidla a táto úprava vyžaduje opravu
  • odkázaná na zdvíhacie zariadenie, ktoré vyžaduje opravu,
 • sa pomôcka neposkytuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia, tento peňažný príspevok ale možno ho poskytnúť na opravu druhého mechanického vozíka, druhého elektrického vozíka alebo druhého načúvacieho aparátu, na ktoré bol poskytnutý peňažný príspevok na kúpu pomôcky alebo ktoré získala fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím darom alebo kúpou.
 • cena opravy pomôcky, cena opravy úpravy pomôcky a cena opravy úpravy osobného motorového vozidla, resp. cena opravy s cenou všetkých doterajších opráv je najviac:
  • 50 % poskytnutého peňažného príspevku na kúpu pomôcky, peňažného príspevku na úpravu pomôcky alebo peňažného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla alebo
  • 50 % ceny pomôcky alebo porovnateľnej pomôcky aktuálnej na trhu v čase rozhodovania o peňažnom príspevku na opravu pomôcky alebo
  •  50 % ceny úpravy pomôcky alebo ceny úpravy osobného motorového vozidla aktuálnej na trhu v čase rozhodovania o peňažnom príspevku na opravu pomôcky určeného na opravu úpravy pomôcky alebo opravy úpravy osobného motorového vozidla.

Peňažný príspevok na opravu pomôcky možno poskytnúť na základe

 • dokladu o cene opravy „predfaktúra“ alebo dokladu o cene vykonanej opravy pomôcky „faktúra“ vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je výroba pomôcky, oprava pomôcky, úprava pomôcky, výroba osobného motorového vozidla alebo úprava osobného motorového vozidla alebo
 • zmluvy o vykonaní opravy pomôcky uzatvorenej medzi fyzickými osobami.

Peňažný príspevok na opravu pomôcky sa neposkytne, ak príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím prevyšuje päť násobok sumy životného minima. Peňažný príspevok na opravu pomôcky (určený na opravu pomôcky alebo opravu úpravy pomôcky alebo opravu úpravy osobného motorového vozidla) nemožno poskytnúť na opravy, ktoré boli vykonané predo dňom vypracovania posudku.

Výplata príspevku sa uskutočňuje v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Výška peňažného príspevku na opravu pomôcky:
Výška peňažného príspevku na opravu pomôcky sa určí percentuálnou sadzbou v zmysle prílohy č. 12 zákona 447/2008 Z. z. v závislosti od ceny opravy pomôcky a príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Ako vybavím peňažný príspevok na opravu pomôcky:
Žiadosť o peňažný príspevok na opravu pomôcky sa podáva na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, podľa miesta trvalého pobytu občana. Žiadosť o peňažný príspevok na opravu pomôcky musí fyzická osoba, ktorá žiada o jeho priznanie, odôvodniť a predložiť doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie.
čítaj viac … 

Legislatíva:
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov