Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku odkázaná na úpravu bytu, možno poskytnúť peňažný príspevok na úpravu bytu s cieľom dosiahnuť ich bezbariérovosť a zvýšiť schopnosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím premiestňovať sa, orientovať sa, dorozumievať sa alebo zabezpečiť si sebaobsluhu. Za úpravu bytu sa považuje aj úprava vstupu do bytového domu, úprava prístupu do bytu a úprava prístupu k výťahu, ako aj na úpravu príslušenstva bytu.

Peňažný príspevok možno poskytnúť aj vtedy, ak sa odstránením bariér umožní alebo uľahčí premiestňovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Za úpravu bytu sa považujú zmeny, ktorými sa upravuje existujúce zariadenie v byte. Za úpravu bytu nemožno považovať vybudovanie nového objektu alebo zariadenia, ktorými sú kúpeľňa, WC, plyn, kanalizácia, vodovod alebo úprava bytu rovnakého druhu z dôvodu opotrebovania existujúceho zariadenia alebo prekročenia životnosti existujúceho zariadenia alebo z dôvodu opotrebovania úpravy alebo prekročenia životnosti úpravy.

Kto môže žiadať peňažný príspevok na úpravu bytu:
Peňažný príspevok na úpravu bytu sa poskytne, ak je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná podľa komplexného posudku na úpravu bytu, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na úpravu bytu, ak sociálne dôsledky jej ťažkého zdravotného postihnutia možno prekonať alebo zmierniť úpravou bytu, a má v byte trvalý pobyt.

Peňažný príspevok na úpravu bytu možno poskytnúť na základe dokladu o cene úpravy bytu, „predfaktúra“ vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je vykonávanie úprav.

Peňažný príspevok možno poskytnúť aj v prípade, ak si jednu spoločnú úpravu bytu, zabezpečujú viaceré fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Peňažný príspevok na úpravu bytu nemožno poskytnúť na tie úpravy bytu, ktoré boli vykonané predo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o týchto peňažných príspevkoch.

Peňažný príspevok na úpravu bytu sa neposkytne, ak príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím prevyšuje päť násobok sumy životného minima.

Peňažný príspevok na úpravu bytu nemožno poskytnúť na odstránenie alebo prekonanie bariér, ktoré možno prekonať použitím pomôcok, ktoré možno poskytnúť alebo zapožičať na základe verejného zdravotného poistenia.

Výplata príspevku sa uskutočňuje v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Výška peňažného príspevku na úpravu bytu:
Výška peňažného príspevku na úpravu bytu sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny potrebnej úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže a príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím uvedených v prílohe č. 10 zákona 447/2008 Z. z.. Pri určení výšky peňažného príspevku na úpravu bytu sa zohľadňuje cena stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení najviac v sume ustanovenej v zozname stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení.

Ako vybavím peňažný príspevok na úpravu bytu:
Žiadosť o peňažný príspevok na úpravu bytu sa podáva na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, podľa miesta trvalého pobytu občana. Žiadosť o peňažný príspevok na úpravu bytu musí fyzická osoba, ktorá žiada o jeho priznanie, odôvodniť a predložiť doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie.
čítaj viac … 

Legislatíva: 
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Opatrenie č. 6/2009 Z. z. zoznam stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení a maximálne zohľadňované sumy z ich ceny