Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku odkázaná na úpravu garáže, možno poskytnúť peňažný príspevok na úpravu garáže s cieľom dosiahnuť ich bezbariérovosť a zvýšiť schopnosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím premiestňovať sa, orientovať sa, dorozumievať sa alebo zabezpečiť si sebaobsluhu. Za úpravu garáže sa považuje aj úprava vstupu do garáže a úprava prístupu do garáže.

Peňažný príspevok možno poskytnúť aj vtedy, ak sa odstránením bariér umožní alebo uľahčí premiestňovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Za úpravu garáže sa považujú zmeny, ktorými sa upravuje existujúce zariadenie v garáži. Za úpravu garáže nemožno považovať vybudovanie nového objektu alebo zariadenia, ktorými sú kúpeľňa, WC, plyn, kanalizácia, vodovod alebo úprava garáže rovnakého druhu z dôvodu opotrebovania existujúceho zariadenia alebo prekročenia životnosti existujúceho zariadenia alebo z dôvodu opotrebovania úpravy alebo prekročenia životnosti úpravy.

Kto môže žiadať peňažný príspevok na úpravu garáže: 
Peňažný príspevok na úpravu garáže sa poskytne, ak je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná podľa komplexného posudku na úpravu garáže, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na úpravu garáže, ak sociálne dôsledky jej ťažkým zdravotným postihnutím možno prekonať alebo zmierniť úpravou garáže, Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím môže žiadať o príspevok ak je vlastníkom garáže, alebo garáž je súčasťou nájomného bytu a nie je súčasťou celoročnej pobytovej sociálnej služby.

Peňažný príspevok na úpravu garáže možno poskytnúť na základe dokladu o cene úpravy garáže „predfaktúra“ vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je vykonávanie úprav.

Peňažný príspevok na úpravu garáže nemožno poskytnúť na tie úpravy garáže, ktoré boli vykonané predo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o týchto peňažných príspevkoch.

Peňažný príspevok možno poskytnúť aj v prípade, ak si jednu spoločnú úpravu garáže zabezpečujú viaceré fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Peňažný príspevok na úpravu garáže sa neposkytne, ak príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím prevyšuje päť násobok sumy životného minima

Peňažný príspevok na úpravu garáže nemožno poskytnúť na odstránenie alebo prekonanie bariér, ktoré možno prekonať použitím pomôcok, ktoré možno poskytnúť alebo zapožičať na základe verejného zdravotného poistenia.

Výplata príspevku sa uskutočňuje v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Výška peňažného príspevku na úpravu garáže:
Výška peňažného príspevku na úpravu garáže sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny potrebnej úpravy garáže a príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím uvedených v prílohe č. 10 zákona 447/2008 Z. z.. Pri určení výšky peňažného príspevku na úpravu garáže sa zohľadňuje cena stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení najviac v sume ustanovenej v zozname stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení.

Ako vybavím peňažný príspevok na úpravu garáže: 
Žiadosť o peňažný príspevok na úpravu garáže sa podáva na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, podľa miesta trvalého pobytu občana. Žiadosť o peňažný príspevok na úpravu garáže musí fyzická osoba, ktorá žiada o jeho priznanie, odôvodniť a predložiť doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie.
čítaj viac … 

Legislatíva:
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Opatrenie č. 6/2009 Z. z. zoznam stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení a maximálne zohľadňované sumy z ich ceny