Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a na úpravu osobného motorového vozidla, možno poskytnúť peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla, ktorého je vlastníkom alebo spoluvlastníkom.

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla možno poskytnúť na úpravu osobného motorového vozidla, ktoré nie je podľa technického preukazu staršie ako päť rokov. Lehota piatich rokov začína plynúť 1. januára kalendárneho roka, ktorý nasleduje po kalendárnom roku, v ktorom bolo osobné motorové vozidlo vyrobené.

Pod úpravou osobného motorového vozidla sa rozumie, taká úprava, ktorá umožní fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím viesť osobné motorové vozidlo, alebo umožní využívať osobné motorové vozidlo na účely jej prepravy.

Účelom peňažného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla je zabezpečenie mobility fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a na úpravu osobného motorového vozidla tým, že úpravou vozidla sa fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím umožní viesť osobné motorové vozidlo alebo osobné motorové vozilo bude možné využívať na prepravu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Kto môže žiadať peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla: 

 • fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ak nie je schopná na rovnakom základe s ostatnými fyzickými osobami a pri rešpektovaní jej prirodzenej dôstojnosti
  • premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb (napr. autobus, vlak, trolejbus) a späť,
  • nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z takéhoto vozidla alebo
  • zvládnuť z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia inú situáciu vo vozidle verejnej hromadnej dopravy osôb,
 • fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná podľa komplexného posudku aj na úpravu osobného motorového vozidla, ak sociálne dôsledky jej ťažkým zdravotným postihnutím možno prekonať alebo zmierniť úpravou osobného motorového vozidla,
 • fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je vlastníkom alebo spoluvlastníkom osobného motorového vozidla, na ktorého úpravu žiada poskytnutie tohto peňažného príspevku,
 • sa vydá právoplatné rozhodnutie o poskytnutí peňažného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla, ktoré vydáva príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím možno poskytnúť peňažný príspevok na viacero úprav osobného motorového vozidla, ak spĺňa podmienky na poskytnutie peňažného príspevku na každú z nich.

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla možno poskytnúť na základe dokladu o cene úpravy osobného motorového vozidla „predfaktúra“ alebo na základe dokladu o cene vykonanej úpravy osobného motorového vozidla „faktúra“ vyhotoveného sobou, ktorá je oprávnená vykonávať úpravy osobných motorových vozidiel.

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla nemožno poskytnúť na úpravu osobného motorového vozidla, ktoré je podľa technického preukazu staršie ako päť rokov. Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla sa neposkytne, ak príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím prevyšuje päť násobok sumy životného minima.

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla nemožno poskytnúť na úpravy osobného motorového vozidla, ktoré boli vykonané predo dňom vypracovania posudku, ani na úpravu osobného motorového vozidla, ktoré bolo zakúpené predo dňom posúdenia.

Výplata príspevku sa uskutočňuje v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Výška peňažného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla:
Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla je možné poskytnúť najviac vo výške 6 638,79 €. Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla možno poskytnúť aj viac krát na rôzne úpravy osobného motorového vozidla, pričom celkový súčet peňažných príspevkov poskytnutých na úpravu osobného motorového vozidla nesmie presiahnuť v období siedmych rokov sumu 6 638,79 €.

Výška peňažného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla sa určí percentuálnou sadzbou v zmysle prílohy č. 10 zákona 447/2008 Z. z. v závislosti od ceny úpravy osobného motorového vozidla a príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Ďalší peňažný príspevok na rovnakú úpravu osobného motorového vozidla možno poskytnúť po uplynutí siedmich rokov od predchádzajúceho poskytnutia peňažného príspevku na takúto úpravu, ak úprava osobného motorového vozidla neplní účel.

Podmienka uplynutia siedmich rokov sa považuje za splnenú, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím vráti peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla alebo jeho pomernú časť.

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytol peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla, je, povinná: 

 • dať si upraviť osobné motorové vozidlo, na ktoré jej bol poskytnutý peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla do troch mesiacov od poskytnutia tohto peňažného príspevku, najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa poskytnutia tohto peňažného príspevku, ak osobné motorové vozidlo nemožno upraviť z dôvodov na strane osoby, ktorá je oprávnená vykonávať úpravu osobných motorových vozidiel,
 • predložiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdenie o skutočnosti, že si nemôže dať upraviť osobné motorové vozidlo v lehote troch mesiacov od poskytnutia peňažného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla z dôvodov na strane osoby, ktorá je oprávnená vykonávať úpravy osobných motorových vozidiel,
 • preukázať skutočnosti rozhodujúce na priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu, na jeho výšku alebo výplatu,
 • písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku na peňažný príspevok na kompenzáciu, na jeho výšku, výplatu.

Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytol peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla, je povinná vrátiť tento príspevok, alebo jeho pomernú časť aj vtedy, ak pred uplynutím siedmich rokov od poskytnutia tohto príspevku predá alebo daruje upravené osobné motorové vozidlo, sa upravené osobné motorové vozidlo, na ktorého úpravu sa poskytol tento peňažný príspevok, nevyužíva na jej individuálnu prepravu.

Ako vybavím peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla:
Žiadosť o peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla sa podáva na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, podľa miesta trvalého pobytu občana. Žiadosť o peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla musí fyzická osoba, ktorá žiada o jeho priznanie, odôvodniť a predložiť doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie.
čítaj viac … 

Legislatíva:
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov