Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku odkázaná na pomôcku, možno poskytnúť peňažný príspevok na úpravu pomôcky.

Pomôcka na účely tohto zákona je vec, technologické zariadenie alebo jeho časť, ktoré umožňujú alebo sprostredkujú fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím vykonávať činnosti, ktoré by bez ich použitia nemohla vykonávať sama alebo vykonávanie týchto činností by bolo spojené s nadmernou fyzickou záťažou alebo neúmernou dĺžkou trvania činnosti.

Pomôcka je aj špeciálny softvér alebo aktualizácia softvéru, ktoré umožňujú fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím používať počítať a iné technické zariadenia. Za pomôcku sa považuje aj pes so špeciálnym výcvikom. Osobné motorové vozidlo sa považuje za pomôcku len na účely výcviku.

Úprava pomôcky je jej prispôsobenie individuálnym potrebám fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, vrátane zavedenia upravenej pomôcky do prevádzky.

Kto môže žiadať peňažný príspevok na úpravu pomôcky:
Peňažný príspevok na úpravu pomôcky sa poskytne, ak:

  • je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná podľa komplexného posudku na pomôcku, na úpravu pomôcky, ak sociálne dôsledky jej ťažkým zdravotným postihnutím možno prekonať alebo zmierniť pomôckou alebo úpravou pomôcky,
  • sa pomôcka neposkytuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia, s výnimkou druhého mechanického vozíka, za ktorý sa považuje aj druhý jednoduchý kočík a druhý špeciálne upravený kočík, druhého elektrického vozíka alebo druhého načúvacieho aparátu,
  • sa vydá právoplatné rozhodnutie o poskytnutí peňažného príspevku na kúpu pomôcky, výcvik využívania pomôcky a úpravu pomôcky, ktoré vydáva príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Peňažný príspevok na úpravu pomôcky je možné poskytnúť aj v prípade, ak si viaceré fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím upravujú jednu spoločnú pomôcku.

Peňažný príspevok na úpravu pomôcky sa neposkytne, ak príjem osoby s ťažkým zdravotným postihnutím prevyšuje päť násobok sumy životného minima.

Peňažný príspevok na úpravu pomôcky nemožno poskytnúť na pomôcku, ktorá bola zakúpená predo dňom vypracovania komplexného posudku a na zácvik používania pomôcky a úpravu pomôcky, vykonané predo dňom vypracovania posudku.

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná dať si upraviť pomôcku, na ktorej úpravu jej bol poskytnutý peňažný príspevok do troch mesiacov odo dňa poskytnutia tohto peňažného príspevku, najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o priznaní tohto peňažného príspevku, ak pomôcku nemožno upraviť z dôvodov na strane osoby, ktorej predmetom činnosti úprava pomôcky.

Výška peňažného príspevku na úpravu pomôcky:
Peňažný príspevok na úpravu pomôcky je najviac 8 630, 42 €. Výška peňažného príspevku na úpravu pomôcky sa určí percentuálnou sadzbou v zmysle prílohy č. 10 a č. 11 zákona 447/2008 Z. z. v závislosti od ceny úpravy pomôcky a príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Ak sa odkázanosť na pomôcku viacerých fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím rieši kúpou jednej spoločnej pomôcky, výška peňažného príspevku na kúpu a na úpravu pomôcky sa určuje pre každú fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím z prislúchajúcej časti obstarávacej ceny.

Ďalší peňažný príspevok na úpravu pomôcky rovnakého druhu možno poskytnúť, ak pomôcka neplní svoj účel, úprava pomôcky neplní svoj účel, ak:

  • je nefunkčná a nemožno ju opraviť,
  • je nefunkčná a cena opravy alebo cena opravy s cenou všetkých doterajších opráv by bola vyššia ako 50 % poskytnutého peňažného príspevku na kúpu pomôcky alebo vyššia 50 % ceny pomôcky alebo 50 % ceny porovnateľnej pomôcky aktuálnej na trhu v čase rozhodovania o peňažnom príspevku na opravu pomôcky alebo
  • nekompenzuje sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia.

Výplata príspevku sa uskutočňuje v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Ako vybavím peňažný príspevok na úpravu pomôcky:
Žiadosť o peňažný príspevok na úpravu pomôcky sa podáva na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, podľa miesta trvalého pobytu občana. Žiadosť o peňažný príspevok na úpravu pomôcky musí fyzická osoba, ktorá žiada o jeho priznanie, odôvodniť a predložiť doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie.
čítaj viac … 

Legislatíva:
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov