Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku odkázaná na úpravu rodinného domu možno poskytnúť peňažný príspevok na úpravu rodinného domu s cieľom dosiahnuť ich bezbariérovosť a zvýšiť schopnosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím premiestňovať sa, orientovať sa, dorozumievať sa alebo zabezpečiť si sebaobsluhu. Za úpravu rodinného domu sa považuje aj úprava vstupu do rodinného domu a úprava prístupu do rodinného domu, ako aj na úpravu príslušenstva rodinného domu.

Peňažný príspevok možno poskytnúť aj vtedy, ak sa odstránením bariér umožní alebo uľahčí premiestňovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Za úpravu rodinného domu sa považujú zmeny, ktorými sa upravuje existujúce zariadenie v rodinnom dome. Za úpravu rodinného domu nemožno považovať vybudovanie nového objektu alebo zariadenia, ktorými sú kúpeľňa, WC, plyn, kanalizácia, vodovod alebo úprava rodinného domu rovnakého druhu z dôvodu opotrebovania existujúceho zariadenia alebo prekročenia životnosti existujúceho zariadenia alebo z dôvodu opotrebovania úpravy alebo prekročenia životnosti úpravy.

Kto môže žiadať peňažný príspevok na úpravu rodinného domu:
Peňažný príspevok na úpravu rodinného domu sa poskytne, ak je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná podľa komplexného posudku na úpravu rodinného domu, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na úpravu rodinného domu, ak sociálne dôsledky jej ťažkým zdravotným postihnutím možno prekonať alebo zmierniť úpravou rodinného domu, má v rodinnom dome trvalý pobyt.

Peňažný príspevok na úpravu rodinného domu možno poskytnúť na základe dokladu o cene úpravy rodinného domu „predfaktúra“ vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je vykonávanie úprav.

Peňažný príspevok možno poskytnúť aj v prípade, ak si jednu spoločnú úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže zabezpečujú viaceré fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Peňažný príspevok na úpravu rodinného domu nemožno poskytnúť na tie úpravy rodinného domu, ktoré boli vykonané predo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o týchto peňažných príspevkoch.

Peňažný príspevok na úpravu rodinného domu sa neposkytne, ak príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím prevyšuje päť násobok sumy životného minima.

Peňažný príspevok na úpravu rodinného domu nemožno poskytnúť na odstránenie alebo prekonanie bariér, ktoré možno prekonať použitím pomôcok, ktoré možno poskytnúť alebo zapožičať na základe verejného zdravotného poistenia.

Výplata príspevku sa uskutočňuje v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Výška peňažného príspevku na úpravu rodinného domu:
Výška peňažného príspevku na úpravu rodinného domu sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny potrebnej úpravy rodinného domu a príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím uvedených v prílohe č. 10 zákona 447/2008 Z. z.. Pri určení výšky peňažného príspevku na úpravu rodinného domu sa zohľadňuje cena stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení najviac v sume ustanovenej v zozname stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení.

Ako vybavím peňažný príspevok na úpravu rodinného domu: 
Žiadosť o peňažný príspevok na úpravu rodinného domu sa podáva na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, podľa miesta trvalého pobytu občana. Žiadosť o peňažný príspevok na úpravu rodinného domu musí fyzická osoba, ktorá žiada o jeho priznanie, odôvodniť a predložiť doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie.
čítaj viac …

Legislatíva: 
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Opatrenie č. 6/2009 Z. z. zoznam stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení a maximálne zohľadňované sumy z ich ceny