Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku odkázaná na pomôcku, možno poskytnúť peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky.

Pomôcka na účely tohto zákona je vec, technologické zariadenie alebo jeho časť, ktoré umožňujú alebo sprostredkujú fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím vykonávať činnosti, ktoré by bez ich použitia nemohla vykonávať sama alebo vykonávanie týchto činností by bolo spojené s nadmernou fyzickou záťažou alebo neúmernou dĺžkou trvania činnosti.

Pomôcka je aj špeciálny softvér alebo aktualizácia softvéru, ktoré umožňujú fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím používať počítať a iné technické zariadenia. Za pomôcku sa považuje aj pes so špeciálnym výcvikom. Osobné motorové vozidlo sa považuje za pomôcku len na účely výcviku.

Výcvik používania pomôcky je činnosť potrebná na získanie vedomostí, zručností a schopností na používanie pomôcky alebo overenie schopností používať pomôcku.

Kto môže žiadať peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky:
Peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky sa poskytne, ak:

  • je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná podľa komplexného posudku na pomôcku, na úpravu pomôcky, ak sociálne dôsledky jej ťažkým zdravotným postihnutím možno prekonať alebo zmierniť pomôckou alebo úpravou pomôcky,
  • sa pomôcka neposkytuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia, s výnimkou druhého mechanického vozíka, za ktorý sa považuje aj druhý jednoduchý kočík a druhý špeciálne upravený kočík, druhého elektrického vozíka alebo druhého načúvacieho aparátu,
  • sa vydá právoplatné rozhodnutie o poskytnutí peňažného príspevku na kúpu pomôcky, výcvik využívania pomôcky a úpravu pomôcky, ktoré vydáva príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky sa neposkytne, ak príjem osoby s ťažkým zdravotným postihnutím prevyšuje päť násobok sumy životného minima.
Peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky nemožno poskytnúť na pomôcku, ktorá bola zakúpená predo dňom vypracovania komplexného posudku a na zácvik používania pomôcky a úpravu pomôcky, vykonané predo dňom vypracovania posudku.

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná absolvovať výcvik, na ktorý bol poskytnutý peňažný príspevok do troch mesiacov odo dňa poskytnutia tohto peňažného príspevku, najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o priznaní tohto peňažného príspevku, ak nemožno absolvovať výcvik používania pomôcky z dôvodov na strane osoby, ktorej predmetom činnosti je výcvik používania pomôcky.

Výška peňažného príspevku na výcvik používania pomôcky:
Peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky je najviac 8 630, 42 €. Výška peňažného príspevku na výcvik používania pomôcky sa určí percentuálnou sadzbou v zmysle prílohy č. 10 a č. 11 zákona 447/2008 Z. z. v závislosti od ceny výcviku využívania pomôcky a príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Výplata príspevku sa uskutočňuje v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Ako vybavím peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky:
Žiadosť o peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky sa podáva na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, podľa miesta trvalého pobytu občana. Žiadosť o peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky musí fyzická osoba, ktorá žiada o jeho priznanie, odôvodniť a predložiť doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie.
čítaj viac … 

Legislatíva:
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov