Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov je určený na kompenzáciu výdavkov potrebných na obstaranie potravín spojených s dodržiavaním diétneho režimu na diétne stravovanie. Cieľom príspevku je zmierniť dôsledky pravidelných zvýšených výdavkov spojených s ťažkým zdravotným postihnutím fyzickej osoby.

Kto môže žiadať o peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie:
Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie sa poskytne, ak je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná podľa komplexného posudku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie. (príloha č. 5 zákona č. 447/2008 Z. z.)

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov nemožno poskytnúť osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba (s výnimkou poskytovania tejto služby v zariadení podporovaného bývania alebo v zariadení sociálnych služieb na určitý čas nepresahujúci 30 dní). Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie sa neposkytne, ak je príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vyšší ako trojnásobok sumy životného minima.

Nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie zanikne ak sa poskytol neprávom alebo jeho poskytovanie prestalo plniť svoj účel, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na peňažný príspevok na prepravu, (napr. hodnota majetku fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím je vyššia ako 39 833 €), alebo dňom smrti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa peňažný príspevok poskytoval.

Výška peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie: 
Výška peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie je mesačne:

  • pre skupinu I. príloha č. 5 zákona č. 447/2008 Z. z. vo výške 18,56 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,
  • pre skupinu II. príloha č. 5 zákona č. 447/2008 Z. z. vo výške 9,28 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,
  •  pre skupinu III. príloha č. 5 zákona č. 447/2008 Z. z. vo výške 5,57 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím v prípade odkázanosti na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie a má viaceré choroby a poruchy zaradené do rôznych skupín (príloha č. 5 zákona č. 447/2008 Z. z.) tak sa jej poskytne peňažný príspevok vo výške, ktorá zodpovedá najnákladnejšej diéte z hľadiska zaradenia choroby alebo poruchy do určenej skupiny.

Ako vybavím peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie:
Žiadosť o priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie sa podáva písomne na mieste príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého pobytu. Na výzvu príslušného orgánu je fyzická osoba povinná predložiť aj iné doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie. Žiadateľ musí svoju žiadosť odôvodniť.
čítaj viac … 

Legislatíva: 
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov