Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia je určený na kompenzáciu výdavkov súvisiacich so zabezpečovaním bežnej osobnej hygieny a hygieny domácnosti v dôsledku zdravotného postihnutia fyzickej osoby (príloha č. 6 zákona č. 447/2008 Z. z.). Zvýšené výdavky súvisiace s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia sú výdavky spojené s obnovou a s nákupom predmetov bežnej osobnej spotreby a bytovej spotreby, ktoré sa nadmerne opotrebúvajú v dôsledku chronických stavov a používania technicky náročných pomôcok (príloha č. 7 zákona č. 447/2008 Z. z.).

Kto môže žiadať o peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou …. : 
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s

  • hygienou, ak má zdravotné postihnutie uvedené v prílohe č. 6 zákona č. 447/2008 Z. z.,
  • opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, ak má chronický stav alebo používa technicky náročnú pomôcku uvedené v prílohe č. 7 zákona č. 447/2008 Z. z.,

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov nemožno poskytnúť fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba (s výnimkou poskytovania tejto služby v zariadení podporovaného bývania alebo v zariadení sociálnych služieb na určitý čas nepresahujúci 30 dní).

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov sa neposkytne, ak príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím je vyšší ako trojnásobok sumy životného minima.

Nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia zanikne ak sa poskytol neprávom alebo jeho poskytovanie prestalo plniť svoj účel, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na peňažný príspevok na prepravu, (napr. hodnota majetku fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím je vyššia ako 39 833 €), alebo dňom smrti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa peňažný príspevok poskytoval.

Výška peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou:
Výška peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia je mesačne 9,28 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Ako vybavím peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou: 
Žiadosť o priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia sa podáva písomne na mieste príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého pobytu. Na výzvu príslušného orgánu je fyzická osoba povinná predložiť aj iné doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie. Žiadateľ musí svoju žiadosť odôvodniť.
čítaj viac … 

Legislatíva: 
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov