Cieľom peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom je zmierniť dôsledky pravidelných zvýšených výdavkov spojených s ťažkým zdravotným postihnutím fyzickej osoby. Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím možno poskytnúť peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom, ak je odkázaná na pomôcku, ktorou je pes so špeciálnym výcvikom. Medzi zvýšené výdavky patrí krmivo a veterinárna starostlivosť.

Kto môže žiadať o peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom:
Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom sa poskytne, ak:

  • je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná podľa komplexného posudku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom
  • fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je zároveň odkázaná na pomôcku, ktorou je pes so špeciálnym výcvikom (vodiaci, asistenčný, signálny pes), fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na psa so špeciálnym výcvikom, ak jej sociálne dôsledky ťažkým zdravotným postihnutím možno prekonať alebo zmierniť touto pomôckou.

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom nemožno poskytnúť fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba (s výnimkou poskytovania tejto služby v zariadení podporovaného bývania alebo v zariadení sociálnych služieb na určitý čas nepresahujúci 30 dní).

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov sa neposkytne, ak je príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vyšší ako trojnásobok sumy životného minima.

Nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom zanikne ak sa poskytol neprávom alebo jeho poskytovanie prestalo plniť svoj účel, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na peňažný príspevok na prepravu, (napr. hodnota majetku fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím je vyššia ako 39 833 €), alebo dňom smrti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa peňažný príspevok poskytoval.

Výška peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom:
Výška peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom je mesačne 22,27 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Ako vybavím peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom: 
Žiadosť o priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom sa podáva písomne na mieste príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého pobytu. Na výzvu príslušného orgánu je fyzická osoba povinná predložiť aj iné doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie. Žiadateľ musí svoju žiadosť odôvodniť.
čítaj viac … 

Legislatíva: 
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov