Účelom opatrovania je zabezpečiť pomoc fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím pri úkonoch sebaobsluhy, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí.

Kto môže žiadať o peňažný príspevok na opatrovanie: 
Fyzickou osobou na účely poskytovania peňažného príspevku na opatrovanie je manžel, manželka, rodič alebo fyzická osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu, alebo fyzická osoba, ktorú súd ustanovil za opatrovníka fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta, zať, svokor, svokra, švagor, švagriná, neter, synovec. Za nevestu sa považuje aj ovdovená žena po synovi svokry alebo svokra a za zaťa sa považuje aj ovdovený muž po dcére svokry alebo svokra. Peňažný príspevok na opatrovanie možno poskytnúť len jednej oprávnenej osobe.

Peňažný príspevok na opatrovanie možno poskytnúť aj inej fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím a býva s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím t.j. má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v mieste trvalého pobytu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím má prechodný pobyt v mieste trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá ju opatruje a s ktorou býva.

Peňažný príspevok na opatrovanie sa poskytne, ak: 

 • opatrovanie vykonáva oprávnená osoba,
 • opatrovanie sa poskytuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je staršia ako 6 rokov, alebo je odkázaná na opatrovanie a rozsah tejto pomoci je aspoň 8 hodín denne.

Peňažný príspevok na opatrovanie sa neposkytne, ak sa fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje: 

 • peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
 • opatrovateľská služba viac ako osem hodín mesačne,
 • týždenná sociálna služba alebo
 • celoročná pobytová sociálna služba.

Fyzická osoba môže vykonávať opatrovanie, ak je plnoletá, má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, je fyzicky a psychicky schopná vykonávať opatrovanie a fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím jej udelila písomný súhlas s opatrovaním.

Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie je povinná: 

 • preukázať skutočnosti rozhodujúce na priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu, na jeho výšku alebo výplatu,
 • písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku na peňažný príspevok na kompenzáciu, na jeho výšku, výplatu,
 • písomne oznámiť do ôsmich dní príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny začatie poskytovania odľahčovacej služby, vykonávania zamestnania, pobytu v zdravotníckom zariadení, zvyšovania kvalifikácie formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo formou externého štúdia.

Výška peňažného príspevku na opatrovanie: 

 • 111,32 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • 148,42 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím.

Ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo viacero fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sú odkázané na opatrovanie, navštevujú školské zariadenie alebo sa im poskytuje denná pobytová sociálna služba v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, tak je suma príspevku na opatrovanie mesačne: 

 • 98,33 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • 139,15 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu pri opatrovaní najmenej dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím.

Ak fyzická osoba opatruje viacero fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, pričom jednej z nich sa poskytuje denná pobytová sociálna služba alebo navštevuje školské zariadenie v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, výška peňažného príspevku na opatrovanie je 144,71 % sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.

Sumy peňažných príspevkov na opatrovanie určených podľa predchádzajúcich odsekov možno zvýšiť o 49,80 € mesačne, ak: 

 • je opatrovanou fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím jedno alebo viacero nezaopatrených detí a
 • fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrovanie takejto osoby nemá v čase opatrovania príjem zo zamestnania a nepoberá dávky dôchodkového poistenia alebo dávky výsluhového zabezpečenia.

Sumy peňažných príspevkov na opatrovanie určené podľa predchádzajúcich odsekov sa znížia, ak je príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vyšší ako 1,4 násobok sumy životného minima.

Ak je opatrovanou fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím nezaopatrené dieťa, tak sa sumy peňažných príspevkov znížia, ak príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím prevyšuje 3 násobok sumy životného minima.

Ak fyzická osoba, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím poberá:  

 • starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok,
 • invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % (tzv. „plný“ invalidný dôchodok),
 • výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok tak sa neskúma a nezohľadňuje príjem opatrovanej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a suma peňažného príspevku na opatrovanie je mesačne,
 • 46,38 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • 61,12 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím.

Peňažný príspevok na opatrovanie sa vypláca v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby, ktorej sa peňažný príspevok na opatrovanie priznal.

Ako vybavím peňažný príspevok na opatrovanie: 
Žiadosť o peňažný príspevok na opatrovanie sa podáva písomne na mieste príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého pobytu. Na výzvu príslušného orgánu je fyzická osoba povinná predložiť aj iné doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie. Žiadateľ musí svoju žiadosť odôvodniť.
čítaj viac … 

Legislatíva: 
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov