Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa poskytuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je v zmysle posudku odkázaná na osobnú asistenciu. Osobnú asistenciu vykonáva osobný asistent v súlade so zákonom špecifikovaných činnostiach. (príloha č. 4 zákona č. 447/2008 Z. z.) Účelom osobnej asistencie je aktivizácia, podpora sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a podpora jej nezávislosti a možnosti rozhodovať sa a ovplyvňovať plnenie rodinných rolí, vykonávanie pracovných aktivít, vzdelávacích aktivít a voľnočasových aktivít.

Počet hodín osobnej asistencie sa určuje na obdobie kalendárneho roka, najviac 7 300 hodín ročne. Osobný asistent môže vykonávať osobnú asistenciu najviac desať hodín denne. Toto obmedzenie neplatí, ak sa osobná asistencia vykonáva v čase, keď sa fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím zdržiava mimo miesta svojho trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Osobnú asistenciu môže vykonávať len fyzická osoba, ktorá dovŕšila najmenej 18 rokov veku a má spôsobilosť na právne úkony. Osobnú asistenciu nemôže vykonávať fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v činnostiach, ktoré má vykonávať ako osobný asistent. Osobná asistencia sa vykonáva na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie uzatvorenej medzi fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a osobným asistentom alebo na základe zmluvy uzatvorenej medzi fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a agentúrou osobnej asistencie.

Kto môže žiadať peňažný príspevok na osobnú asistenciu:
Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa poskytuje v prípade, ak:

  • ide o oprávnenú osobu, ktorou je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím
    • odkázanú na osobnú asistenciu,
    • vo veku od 6 do 65 rokov, po dovŕšení 65. roku veku možno peňažný príspevok na osobnú asistenciu poskytovať, len ak bol fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytovaný pred dovŕšením 65 rokov veku,
  • sa osobná asistencia vykonáva pri stanovených činnostiach,
  • sa vydá právoplatné rozhodnutie o poskytnutí peňažného príspevku na osobnú asistenciu, ktoré vydáva príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu nemožno poskytovať, ak sa fyzickej osobe poskytuje opatrovanie alebo opatrovateľská služba ak osobnú asistenciu vykonáva

  • rodič dieťaťa, ktoré je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím vo veku od 6 do 18 rokov,
  • náhradný rodič dieťaťa, ktoré je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím vo veku od 6 do 18 rokov,
  • súdom ustanovený opatrovník fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa môže poskytovať aj vtedy, ak osobnú asistenciu vykonáva rodinný príslušník fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (manžel, manželka, rodičia, deti, starí rodičia, vnuci, súrodenci, nevesta, zať, svokor, svokra), rodinní príslušníci však môžu vykonávať len niektoré činnosti a najviac v rozsahu 1460 hodín ročne.

Výška peňažného príspevku na osobnú asistenciu:
Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa poskytuje vo výške, ktorá zodpovedá ročnému rozsahu osobnej asistencie určenej v eurách. Sadzba za 1 hodinu osobnej asistencie na účely výpočtu výšky peňažného príspevku na osobnú asistenciu je 1,39% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Ak príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím presahuje štvornásobok sumy životného minima, výška príspevku sa zníži alebo sa príspevok neposkytne.

Ako vybavím peňažný príspevok na osobnú asistenciu: 
Žiadosť o peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa podáva na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, podľa miesta trvalého pobytu občana. Žiadosť o peňažný príspevok na osobnú asistenciu musí fyzická osoba, ktorá žiada o jeho priznanie, odôvodniť a predložiť doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie.
čítaj viac … 

Legislatíva: 
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov