Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím vyhotoví miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny preukaz, ak z právoplatného rozhodnutia o peňažnom príspevku na kompenzáciu alebo z právoplatného rozhodnutia o preukaze vyplýva, že ide o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím.

Preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, je určený na uplatnenie zliav a výhod. Preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom sa vyhotovuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ak je odkázaná na sprievodcu. Preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom sa označuje červenou čiarou, pričom podkladom na rozhodnutie o preukaze je lekársky posudok.