Príspevok na činnosť pracovného asistenta
Pracovný asistent musí mať 18 rokov veku a spôsobilosť na právne úkony. Pod pracovným asistentom sa rozumie:

  • zamestnanec, ktorý poskytuje pomoc zamestnancovi alebo zamestnancom, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím pri vykonávaní zamestnania a osobných potrieb počas pracovného času,
  • fyzická osoba, ktorá poskytuje pomoc samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím, pri prevádzkovaní alebo vykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti a pri vykonávaní jej osobných potrieb počas prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,
  • zamestnanec alebo fyzická osoba, ktorí poskytujú pomoc znevýhodnenému uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím pri zapracovaní alebo pomoc pri príprave na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím a pri vykonávaní ich osobných potrieb počas zapracovania alebo počas prípravy na pracovné uplatnenie.

Kto môže žiadať o príspevok na činnosť pracovného asistenta:
Príspevok na činnosť pracovného asistenta sa poskytuje zamestnávateľovi alebo samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím.

Výška príspevku na činnosť pracovného asistenta:
Príspevok sa poskytuje mesačne najmenej vo výške 41 % a najviac vo výške 90 % celkovej ceny práce podľa vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa uzatvára dohoda na činnosť jedného pracovného asistenta počas trvania:

  • pracovného pomeru zamestnanca, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím alebo zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, ktorí sú v priamej starostlivosti pracovného asistenta,
  • prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti osobou, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím,
  • zapracovania alebo prípravy na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím alebo občanov so zdravotným postihnutím, ktorí sú v priamej starostlivosti pracovného asistenta.

Ako vybavím príspevok na činnosť pracovného asistenta:
Príspevok sa poskytuje na základe písomnej žiadosti podanej na úrade práce sociálnych vecí a rodiny, v ktorom územnom obvode má zamestnávateľ alebo samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím sídlo, alebo úrad práce sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má samostatne zárobkovo činná osoba trvalý pobyt, alebo úrad práce sociálnych vecí a rodiny, ktorý uzavrie dohodu o príspevku na zapracovanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie (§ 49a ods. 10) alebo § 55 ods. 12 zákona o službách zamestnanosti.
čítaj viac … 

Žiadosť o poskytnutie príspevku na činnosť pracovného asistenta – zamestnanca
Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na činnosť pracovného asistenta -zamestnanca
Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na činnosť pracovného asistenta pre SZČO so ZP

Legislatíva:
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 376/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony