Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti
Občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý začne prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, sa poskytuje príspevok na úhradu nákladov súvisiacich so samostatnou zárobkovou činnosťou.

Kto môže žiadať o príspevok občanovi so ZŤP na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti:
Príspevok sa poskytuje občanovi so zdravotným postihnutím vedenému v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace, ktorý začne a bude v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku samostatnú zárobkovú činnosť prevádzkovať alebo vykonávať
nepretržite najmenej dva roky.

Výška príspevku občanovi so ZŤP na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti:
Výška príspevku je závislá od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese, v ktorom občan so zdravotným postihnutím zriaďuje chránenú dielňu alebo chránené pracovisko na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti.

Ako vybavím príspevok občanovi so ZŤP na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti:
Príspevok poskytuje úrad práce sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode občan so zdravotným postihnutím začne prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, alebo úrad práce sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má občan so zdravotným postihnutím trvalý pobyt. Súčasťou písomnej žiadosti je podnikateľský zámer a kalkulácia predpokladaných nákladov na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.
čítaj viac … 

Žiadosť o príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti
Prihláška uchádzača o zamestnanie, uchádzača o zamestnanie so zdravotným postihnutím
Štruktúra podnikateľského zámeru

Legislatíva:
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 376/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony